Skip to content

CDA1-08-2019 | 14:07
Vanaf 1 augustus is de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ook wel het ‘boerkaverbod’ genoemd, ingegaan. Dat betekent dat het nu voor iedereen verboden is om gezichtsbedekkende kleding (zoals een boerka, bivakmuts of helm) te dragen in gemeentehuizen, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en scholen. Het CDA vindt dat iedereen in Nederland op deze plekken herkenbaar moet zijn en zich moet kunnen identificeren.
Ondanks dat er jarenlang over deze wet gesproken is in de Tweede Kamer, is er in aanloop naar de invoerdatum verwarring en discussie ontstaan over de handhaving van het gedeeltelijk verbod. De Nationale Politie heeft aangegeven geen prioriteit te geven aan de uitvoering ervan, openbaar vervoersbedrijven wijzen naar de vervoersplicht en ook ziekenhuizen zeggen niet te willen handhaven. CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Chris van Dam vinden het onacceptabel dat verschillende instanties weigeren de wet uit te voeren, en hebben daarom Kamervragen gesteld aan het kabinet om opheldering te bieden over de handhaving.
Harry van der Molen: “Op deze plekken draait het om persoonlijk contact tussen mensen en een gevoel van sociale veiligheid. Het bedekken van je gezicht staat daar haaks op. Het is belangrijk dat de afspraken die daarover zijn gemaakt voor iedereen helder zijn, en de instanties deze afspraken handhaven.”
Zie ook het fragment van Harry van der Molen in de uitzending van EenVandaag (d.d. 31 juli 2019):https://www.youtube.com/watch?v=eIXA3zVQWZI

Vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’
1
Bent u bekend met de berichten ‘Verkeerde afslag politie’ 1) en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’ 2)?
2
Bent u op de hoogte van de reactie die de Nationale Politie online heeft gegeven op de handhaving van het boerkaverbod op politiebureau’s, namelijk: ‘niet in de wet staat dat mensen die een boerka dragen geen aangifte mogen doen. De wet zegt dat ze met een boerka niet in een politiebureau mogen komen. Dus helpen we ze daarbuiten.’?
3
Deelt het kabinet met het CDA de opvatting dat het niet zo kan zijn dat een wet de facto niet tot uitvoering komt, of dreigt te komen, omdat de partijen die deze wet dienen te handhaven hier geen prioriteit aan willen geven? Heeft de nationale politie eventuele veiligheidsrisico’s, wanneer personen vanwege gezichtsbedekkende kleding niet geïdentificeerd kunnen worden, betrokken in haar afweging?
4
Heeft de door de politie aangegeven omgang met het verbod op gezichtsbedekkende kleding de steun van het kabinet? Is dit wat het kabinet betreft in lijn met het oogmerk van de wet om gezichtsbedekkende kleding in openbare gelegenheden te ontmoedigen, ook gezien  het antwoord van een woordvoerder namens de Minister van Binnenlandse Zaken op de vraag of de door de politie aangegeven werkwijze conform de wet is: “Dat denk ik niet helemaal.”?
5
Wat vindt u van de verwarring die is ontstaan over de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, door de standpuntbepaling van de politie? Welke handhaving mag van de instellingen in openbare gebouwen verwacht worden? Welke van buitengewone opsporingsambtenaren? Welke handhavende taken zijn uitsluitend voorbehouden aan de politie?
6
Biedt naar de mening van het kabinet, gezien de verwarring die over de handhaving is ontstaan, de ‘kan’ bepaling in de wet (met betrekking tot het inschakelen van politie) voldoende helderheid voor de uitvoeringspraktijk? Zo nee, is het kabinet bereid nadere informatie te verstrekken over de verwachting die het kabinet heeft van de handhaving? Of is zij bereid de wet aan te passen?
7
Welke afspraken heeft het kabinet gemaakt met de Nationale Politie over de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding wanneer derden een beroep op hen doen? Is het juist dat het kabinet ervoor gekozen heeft betrokken instanties, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, mede-overheden en vervoersbedrijven afzonderlijk afspraken te laten maken met de politie?
8
Wat vindt u van de uitleg van de woordvoerder van de politie, die in de Telegraaf aangeeft dat de ruimhartige omgang met het verbod specifiek bedoeld is voor personen die een boerka of nikab dragen en dragers van een integraalhelm of bivakmuts niet worden tegemoetgekomen? Hoe verhoudt wat het kabinet betreft deze opstelling zich tot de wet, die nu juist niet uitsluitend een verbod op religieuze kleding beoogt? Maakt de politie hier een gerechtvaardigd onderscheid?
9
Heeft de politie wat het kabinet betreft de ruimte om het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet te prioriteren? Is het kabinet bereid de politie ermee te confronteren dat handhaving van het verbod door anderen, waaronder de openbaar vervoersbedrijven, ook mede afhangt van een toezegging van de politie om binnen afzienbare tijd ter plaatse te kunnen zijn om een boete uit te delen of handelend op te treden, zoals de woordvoerder namens de ov-bedrijven aangeeft in het AD: ,,Politie zegt: het heeft niet onze prioriteit. Dit betekent dat zij bij een melding vanuit het openbaar vervoer niet binnen een half uur bij de bewuste tram, trein, metro of bus is. Nou dat gaat dus bij ons niet werken. De rit moet immers door.”?
10
Bent u bereid om met de politie en het Openbaar Ministerie in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat handhaving prioriteit krijgt? Deelt de mening dat indien er gehandhaafd wordt, er ook weinig overtredingen en dus weinig inzet nodig is? Bent u bereid om te overleggen met de politie om aan te geven in welke situatie zij wel bereid is om andere uitvoerders te hulp te schieten?
11
Is wat het kabinet betreft een beroep op de wettelijke vervoersplicht door openbaar vervoersbedrijven van toepassing bij het niet weigeren van passagiers met gezichtsbedekkende kleding, aangezien het verbod op gezichtsbedekkende kleding van recentere datum is?
12
Welke lessen heeft u voorafgaand aan de invoering van de wet getrokken uit de ervaringen in andere (Europese) landen met een soortgelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?
13
Ziet u in de aangegeven omstandigheden genoeg aanleiding om met de betrokken partijen nogmaals te overleggen en de Kamer over de uitkomst daarvan nader te informeren?

1) De Telegraaf, d.d. 25 juli 2019
2) Algemeen Dagblad, d.d. 25 juli 2019
12-07-2019 | 13:45
Krakers moeten veel sneller uit een pand kunnen worden gezet. Dat vinden het CDA en de VVD. Om dat te regelen komen beide partijen met een initiatiefwet die ontruiming binnen drie dagen mogelijk moet maken.Kraken is al sinds 2010 strafbaar. Maar wie een huis of kantoorpand kraakt, kan daar door juridische procedures tot wel acht weken blijven zitten. Van die situatie willen VVD en CDA af. De mogelijkheid tot procederen blijft bestaan, maar krakers moeten de uitkomst dan ergens anders afwachten. Of er ontruimd moet worden, is aan de rechter-commissaris.CDA-woordvoerder justitie Madeleine van Toorenburg, mede-initiatiefnemer van de wet: "Krakers wanen zich nu vaak onaantastbaar, omdat ze niet meteen kunnen worden uitgezet. Eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken, en dat moet stoppen. Daarom komen wij met deze initiatiefwet."
10-07-2019 | 00:00
9-07-2019 | 00:00
6-07-2019 | 09:46
Het CDA wil van de Volksbank, de voormalige SNS bank, een nieuwe coöperatieve bank maken. Daarvoor pleit fractievoorzitter Pieter Heerma in een interview in dagblad Trouw: “Er is behoefte aan iets wat lijkt op de oude Postbank. Een bank waar je binnen kan stappen, waar je de mensen kent, met simpele en eerlijke producten, waar het midden- en kleinbedrijf geld kan lenen.” Mensen zijn vervreemd geraakt van grote bedrijven en bureaucratie van de overheid. Een nieuwe coöperatieve bank heeft kantoren dichtbij de klant en staat weer in dienst van de burger. ‘’Traditioneel hadden we een balans tussen markt, overheid en samenleving. Markt en overheid stonden daarbij in dienst van de samenleving. Maar het is steeds meer markt, overheid en individu. Daarbij werd de markt steeds liberaler, terwijl de overheid ging geloven dat rechtvaardigheid in systemen te vatten is. Het individu krijgt dan het slechtste van twee werelden: kilte zonder moraal en het recht van de sterkste uit de markt, en bureaucratie van de overheid. Het antwoord moet uit de samenleving komen, een bank die van de leden is.”De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde dat de grote banken in Nederland te veel op elkaar lijken. Een nieuwe bank, waar mensen kunnen lenen en sparen, zet bestaande banken onder druk om zich maatschappelijke verantwoord te gedragen. Heerma: “Zo’n bank zonder bonussen zal ook meer tuchtigende werking hebben richting gedrag van andere banken.”De Volksbank is de opvolger van de SNS bank. Deze bank werd tijdens de kredietcrisis in 2013 genationaliseerd en is sindsdien nog in overheidshanden. In de komende periode moet de politiek beslissen over de toekomst van de bank.Lees hier het hele interview met fractievoorzitter Pieter Heerma in Trouw
5-07-2019 | 15:14
Deze week werd de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland geïnstalleerd. CDA-Kamerlid Michel Rog is gekozen tot voorzitter van deze commissie.  De commissie voert een verkorte parlementaire enquête uit. Rog: “Dit type parlementair onderzoek wordt in de volksmond ook wel flitsenquête genoemd, en dat geeft het werk van deze commissie goed weer. Een kort maar krachtig onderzoek naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties uit onvrije landen. Bijvoorbeeld van moskeeën. Naast het in kaart brengen van deze beïnvloeding gaan we ook de mogelijkheden onderzoeken om deze beïnvloeding te doorbreken.” De commissie gaat zich de komende maanden eerst in de materie verdiepen. Naar verwachting zullen dan in november de openbare verhoren volgen, waarbij getuigen en deskundigen onder ede verhoord kunnen worden. De commissie bestaat, naast voorzitter Michel Rog (CDA) en ondervoorzitter Ronald van Raak (SP), uit de volgende leden: Mark Harbers (VVD), Edgar Mulder (PVV), Rutger Schonis (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Chris Stoffer (SGP) en Tunahan Kuzu (DENK).
5-07-2019 | 08:19
CDA-Kamerlid Anne Kuik wil dat het kabinet recreatief gebruik van lachgas wettelijk aan banden legt. Samen met CDA-raadsleden uit het hele land pleit Kuik voor een verbod om misbruik van lachgas aan te pakken: “Slagroompatronen zijn bedoeld voor spuitbussen en niet om je hersenen een paar seconden af te sluiten van zuurstof. Toch zien we het recreatief gebruik van lachgas, met name onder jongeren,  toenemen. De negatieve gevolgen van het grootschalige gebruik van de partydrug worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving. De laatste tijd zijn er meerdere verkeersongevallen geweest, ziekenhuizen zien het aantal lachgaspatiënten toenemen en de maatschappelijke onrust stijgt.”Het CDA constateert enkele zorgelijke ontwikkelingen omtrent het gebruik van lachgas. De populariteit en daarmee het gebruik van lachgas als drug groeit. Ook verdienen verkopers willens en wetens aan misbruik van lachgas en daar komen zij nu nog mee weg. Veel gemeenten hebben daardoor te maken met overlast en geven aan dat landelijke wetgeving gewenst is. “Het excessieve gebruik tijdens evenementen baart ons zorgen. Een gebrek aan een landelijk verbod bemoeilijkt de handhaving en er ontstaat een wildgroei aan gemeentelijke regels. Gemeenten kunnen wel iets doen, bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen voor festivals. Maar ze kunnen het niet in de hele gemeente verbieden, want het is nog steeds niet strafbaar om lachgas te verkopen. Dat moet veranderen”, aldus Kuik Kuik beseft zich dat bij de uitwerking van een verbod rekening moet worden gehouden met het feit dat lachgas ook wordt gebruikt in de medische wereld en met name in de voedingsindustrie. Zij deed haar voorstel in aanloop naar het debat over het preventieakkoord. Dat debat is inmiddels verschoven en zal na de zomer terug komen op de agenda van de Tweede Kamer.
2-07-2019 | 09:30
Illegale acties van klimaat- en dierenrechtenactivisten nemen hand over hand toe. Boeren zijn er steeds vaker het slachtoffer van. Niet voor niets waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vorige week in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland voor nieuwe vormen van extremisme. Daar maak ik mij grote zorgen over. Het grijpt internationaal om zich heen.
Afgelopen dagen was het weer raak. Een Nederlands transport met pluimvee werd in de hitte tot stoppen gedwongen, Duitse klimaatactivisten vernielden boerenland voor een protest tegen kolencentrales en een grote groep extremisten bezette een varkenshouderij in Ierland.
Activisten wanen zich onaantastbaar. Het wordt hoog tijd dat de straffen voor dit soort ordeverstoring omhoog gaan.
Verreweg de meeste Nederlanders eten vlees, eieren of zuivel. Onze boeren zorgen goed voor hun dieren en lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Die positieve ontwikkeling moeten we juist stimuleren.
Maar er is een heel kleine groep die het fundamenteel oneens is met het houden van dieren en eten van dierlijke producten. Daar mag je van mening over verschillen, maar wel op een respectvolle manier. Deze extremisten gaan duidelijk een grens over. Zij willen geen dialoog om een compromis te bereiken, maar gaan door tot iedereen precies leeft zoals zij willen. Terwijl bedreiging van gezinnen, inbreuk van andermans eigendom en het gebruiken van geweld absoluut ontoelaatbaar zijn.
Al veel langer krijg ik signalen van boeren dat zij worden bedreigd. Bijvoorbeeld via intimiderende telefoontjes, post, e-mails of illegale bezoeken aan het bedrijf zelf.
De bezetting van een varkenshouderij in Boxtel in mei was het zoveelste dieptepunt. Tien uur lang bleven inbrekers bij een boer thuis – een erf is voor een boerengezin namelijk óók een thuis.
Zo’n situatie doet wat met je rechtsgevoel. En vooral met dat van de boeren zelf.
’Is de rechtsstaat er ook nog voor ons?’, was de terechte vraag die mij werd gesteld. Inbrekers die hun identiteitsbewijs konden laten zien, mochten gewoon weer naar huis. De wereld op z’n kop. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit gedrag.
Onze opsporingsdiensten moeten aan het werk worden gezet om dit soort illegale acties te voorkomen. De verantwoordelijke extremisten mogen hun straf vervolgens niet ontlopen.
En aangezien we hier met een internationale ontwikkeling te maken hebben, wordt het tijd dat er in de opsporing en vervolging nauwer wordt samengewerkt met andere EU-landen, zeker na het signaal van de NCTV. Nieuwe acties door deze extremisten zijn al aangekondigd, zowel in Nederland als in het buitenland.
Onze boeren werken met veel liefde en zorg voor hun dieren. Dat is hun levenswerk. Maar de afstand tussen burger en boer is de afgelopen jaren toegenomen. De acties van deze extremisten dragen daar aan bij.
Dat is niet zonder gevolgen. Steeds vaker hoor ik boerendochters en –zonen twijfelen of ze het bedrijf van hun ouders wel willen overnemen. Terwijl zij juist meer waardering verdienen voor het voedsel dat zij voor iedereen produceren.
En ze verdienen een rechtsstaat die voor hen opkomt.”
Deze opinie is gepubliceerd in de Telegraaf van 2 juli 2019.
28-06-2019 | 11:49
Er is een flink tekort aan woningen in Nederland. En door deze schaarste rijzen de huizenprijzen de pan uit, vooral in de grote steden. Veel starters, gezinnen en ouderen hebben het nakijken en kunnen geen woning vinden voor een fatsoenlijke prijs. Volgens het CDA gaat het ondanks alle goede bedoelingen van het kabinet niet snel genoeg met de woningbouw, en moet minister Ollongren in actie komen waar bouwprojecten spaak lopen. Daarom heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes donderdag tijdens een debat over de bouwopgave samen met de VVD twee moties ingediend.  De eerste motie roept de minister op om  gebruik te maken van haar doorzettingsmacht waar nodig, in de vorm van een aanwijzing. Ronnes wijst daarbij specifiek naar de gemeente Utrecht, dat kiest voor een gebied met zonneweides in plaats van woningbouw. De woondeal die de minister deze week met Utrecht heeft gesloten is een stap in de goede richting, maar in de ogen van het CDA echt te weinig.Leg die panelen er desnoods bovenopRonnes: “Het is echt onbestaanbaar als een links college in Utrecht de voorkeur geeft aan zonneweides, in plaats van nieuwbouw. Mensen hebben nú een dak boven hun hoofd nodig, dat tegelijkertijd betaalbaar is. Leg die panelen er desnoods bovenop. Regeren is vooruitzien, en zeker als het water ons nu al aan de lippen staat als het gaat om voldoende woningen.”Het voorbeeld van Erik Ronnes gaat over de locatie Rijnenburg bij Utrecht. Al vele jaren wordt er gesproken over een nieuwe grote bouwlocatie voor de stad Utrecht. Tot 2024 zijn er namelijk zo’n 29.000 nieuwe woningen gepland, terwijl er behoefte is aan 49.000 woningen. Maar in plaats van dit gat te vullen, kwam Utrecht onlangs met een visie voor het gebied: de komende 15 jaar moet het een gebied worden voor zonneweides en windmolens. Daarom willen CDA en VVD dat de minister zo nodig het zwaarste middel gebruikt, namelijk een aanwijzing voor de stad Utrecht.Meldpunt voor ‘haperende bouwprojecten’In de praktijk zijn er veel projectontwikkelaars die wel wíllen bouwen, maar het simpelweg niet kunnen door tegenwerking van lokale overheden. Daarom diende Erik Ronnes samen met de VVD een motie in over het inrichten van een Meldpunt Bouwplannen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ondernemers terecht kunnen met klachten. Op die manier worden knelpunten sneller duidelijk, en kan de minister ingrijpen waar nodig. Ronnes: “Ik verwacht van gemeenten dat zij alles op alles zetten om bouwprojecten de ruimte te geven. Toch hoor ik nog te vaak dat ondernemers worden tegengewerkt en afhaken, bijvoorbeeld door de vele en hoge eisen die gemeenten stellen. Dat moet echt anders. Mensen hebben nú een woning nodig. ”
28-06-2019 | 08:54
Zaterdag is het Veteranendag. Tijdens dit nationale evenement bedankt heel Nederland haar meer dan 110.000 veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.
Eind 2018 spraken we met Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot en voormalig militair Mart de Kruif. Zij zijn beiden veteraan en hebben gediend in Afghanistan. Bruins Slot als pelotonscommandant Pantserhouwitser en De Kruif als ISAF-commandant voor Zuid-Afghanistan. Hanke Bruins Slot heeft inmiddels de Tweede Kamer verlaten en is nu Gedeputeerde in Utrecht. 
Tekst Ymkje van ‘t Riet | fotografie Dirk Hol
Meisjesdroom of jongensdroom?
Militair worden was een meisjesdroom voor Hanke Bruins Slot. ‘Op mijn 16e voerde ik gesprekken aan tafel. Studeren of het leger in? Ik wilde beide’, zegt Bruins Slot. ‘Mijn vader zei: ‘ga nou eerst maar eens studeren en dan kun je daarna altijd nog beslissen om militair te worden.’ En zo is het gegaan. Ze studeerde rechten en recht, bestuur en management. En ging werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Na vijf jaar met veel plezier gewerkt te hebben vroeg ik mij af wat ik graag wilde doen. Dat was dat ik leiding wilde geven in een fysiek en mentaal uitdagende omgeving. Toen heb ik besloten om naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan. Ik koos voor de artillerie, want als artillerist heb je een goed overzicht over wat er op het gevechtsveld gebeurt. Dat leek me een mooie taak.’
Voor Mart de Kruif kwam de keus niet voort uit een jongensdroom. De Kruif: ‘Ik was een slechte leerling, had in een jaar alleen voldoendes voor gym en geschiedenis. Ik werd gered door de Mammoetwet. Ik heb mijn diploma gehaald en kon kiezen tussen gymleraar worden of geschiedenisleraar. In de NCRV gids van mijn ouders stond een oproep om officier te worden in het leger. En zo is het begonnen. Ik wist echt niet wat de militaire wereld was. Ik had helemaal geen ervaring met hoe het werkte om in dienst te zijn. Maar toen ik in mijn vierde jaar met veertig man door het bos rende, wist ik dit is waarvoor ik het heb gedaan.’
Op missie in Afghanistan
Bruins Slot en De Kruif zijn beiden op missie geweest naar Afghanistan. De Kruif werd gevraagd om leiding te geven aan de ISAF, waar hij als commandant 40.000 militairen onder zich had. Hij zei ja. ‘Een militair gaat als hij geroepen wordt. Het is een fundamenteel beroep. Militairen staken niet en weigeren geen opdracht, maar gaan als de politiek, als het kabinet, besluit dat een missie nodig is’, aldus De Kruif. ‘Als militair ben ik zelf op missie geweest, maar het is een hele zware verantwoordelijkheid om militairen op missie te sturen’, zegt Bruins Slot. ‘Het is zoals De Kruif zegt. Militairen kunnen geen nee zeggen. Zij gaan in opdracht van de politiek. Dan moeten ze dus goed materieel hebben, ze moeten de juiste opdracht hebben en ze moeten erop kunnen vertrouwen dat zij onder de juiste randvoorwaarden op pad gaan. De verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet, maar ook in de Kamer. Het is daarom ook goed gebruik dat, ondanks dat sommige partijen tegen missies zijn, uiteindelijk iedereen alle militairen een behouden thuiskomst wenst.’
24/7 op scherp staan
Beiden gaven Bruins Slot en De Kruif leiding in Afghanistan. De Kruif: ‘Schaal maakt daarbij niet uit, of je voor tien mensen verantwoordelijk bent of voor duizenden. Je bent er elke seconde mee bezig. Verantwoordelijkheid dragen heeft impact.’
Bruins Slot: ‘Wij moesten letterlijk 7 dagen per week 24 uur per dag inzetbaar zijn. Of het nou ’s ochtends vroeg was of midden in de nacht, als ze ons nodig hadden moesten we er staan. Als wij er niet zouden staan, dan zouden er troepen in de problemen kunnen komen.’
‘Je staat altijd aan’, zegt De Kruif. ‘Je leeft in een apart ritme. Je moet ook zorgen dat je energie op doet. Mijn staf probeerde twee keer per week te plannen dat ik kon sporten. Ik merkte tot een half jaar na thuiskomst het effect. Ik denk dat ik heel diep in mijn reserves ben gegaan.’ 
Bruins Slot ging iedere zondagochtend naar de kerkdienst. ‘Een dienst voor alle geloofsovertuigingen. Er kwamen ook mensen die op zoek waren naar zingeving of even zelf na wilden denken. Ik had de afspraak met mijn plaatsvervanger dat ik daar heen ging. Dat ene half uurtje was van mij.’ 
‘Het is heel belangrijk om zo’n moment te hebben’, vervolgt De Kruif. ‘Ik had alle middelen die je je kunt indenken. Maar, ik had ook elke dag de dood op mijn schouder. Het is heel extreem wat je meemaakt, maar niet alleen in slechte zin. Wat je heel goed leert in zo’n jaar is verantwoordelijk zijn. Je leert ook dat je niet alles beheerst. De consequenties van fouten zijn heel erg. Een feilloze wereld in de missie bestaat niet.’
Belang van een goed vangnet
‘Tijdens een missie zijn ook geestelijk verzorgers mee. Zij zijn de ogen en oren en kijken om zich heen of mensen het goed maken. Zij spelen een hele belangrijke rol waar het gaat om ondersteuning’, zegt Bruins Slot. ‘Aan het eind van mijn missie ging ik een paar dagen naar Kreta. Om te wennen aan het gewone leven, met burgerkleding aan, een biertje drinken, daar vonden gesprekken plaats over wat wel goed of niet goed was gegaan tijdens de missie. Er is goede zorg, er is een Veteranenwet waar ik ook mijn handtekening onder heb staan. Belangrijk is ook dat mensen als het nodig is zorg kunnen vinden.´
Bruins Slot vervolgt: ‘Tegelijkertijd gaat het met 98 procent van de militairen die op uitzending zijn geweest goed. Zij hebben een verrijkende ervaring opgedaan. Dat merk ik zelf ook. Ik heb heel veel meer levenservaring opgedaan. Je krijgt vertrouwen en doorzettingsvermogen. We moeten goed zorgen voor degenen met wie het niet goed gaat. Maar we moeten ook oog hebben voor het feit dat veel militairen die op missie gaan echt met een hele goede ervaring terugkomen.’
‘Ik ben het er helemaal mee eens. Je kunt terugkomen als een beter mens’, vult De Kruif aan. ‘Degenen die zorg nodig hebben moeten goede zorg krijgen. Het is soms moeilijk om naar de maatschappij toe te brengen hoe veteranen zich voelen. Het is heel moeilijk om te onderkennen, fysiek zie je het als er iets is maar mentale ziektes daar is heel moeilijk de grip op te krijgen. Eén van de dingen die we met de Invictus Games proberen te doen is kijken of we daar nog een breder vangnet voor op kunnen richten.’
Invictus Games in 2020 in Den Haag
In 2020 komen de Invictus Games naar Den Haag. Mensen die gewond zijn geraakt tijdens een missie of tijdens uitvoering van het werk, dat kan fysiek of mentaal zijn, doen mee aan het sportevenement. ‘Bij de Invictus Games gaat het niet om hoe je valt, maar om hoe je opstaat en weer doorgaat. En samen met je familie en met je vrienden weer een toekomst opbouwt. De Invictus Games zijn een prachtig voorbeeld van de kracht van militair, maar ook van de familie. Het laat de kracht van de mens zien. Veteranen eren is goed, het is echt goed dat we dat doen. Maar als je laat zien dat je uitgaat van de kracht van de mens gebeuren er mooie dingen’, vult De Kruif aan.
Bruins Slot: ‘Een aantal mannen en vrouwen is zwaargewond teruggekomen uit Afghanistan. Als je ze ziet of tijdens Veteranendag spreekt hebben een aantal inmiddels gestudeerd, zijn maatschappelijk actief geworden, hebben een partner, een kindje, hebben hun hele toekomst weer opgebouwd. Ik vind dat zo ontzettend bijzonder. Daarom vind ik het fantastisch dat Mart de Kruif zich er samen met anderen voor ingezet heeft om de Invictus Games in Nederland te organiseren. Vanuit de Kamer heb ik, heeft het CDA, hem en de anderen hierin steeds gesteund.’
De Kruif is voorzitter van de organisatie van de Invictus Games. ‘Het is een eer en een voorrecht om dit te mogen organiseren’, zegt hij. ‘Er wordt van alle kanten meegewerkt. Het is de bedoeling MBO’ers en VMBO’ers vanuit educatief oogpunt te betrekken bij de Invictus Games. De Invictus Games ontstijgen het niveau van de sport. Het is zo mooi!’
De rol van het thuisfront 
‘Hoe het met mijn gezin ging als ik uitgezonden was?’, zegt De Kruif. ‘Zij hebben het wisselend doorstaan. De militair doet zijn vak, wordt professioneel uitgedaagd. Maar voor het thuisfront is het anders. Thuis zijn ze niet met militair De Kruif getrouwd, ze zijn thuis met Mart de Kruif getrouwd. Mijn vrouw heeft de kinderen opgevoed. Zij was er bij schoolgesprekken, persoonlijke dingen en lekke fietsbanden. De kinderen zijn er zelfstandig van geworden. Het thuisfront draagt meer aan de missie bij dan de militair alleen.’ Hij vervolgt: ‘Goed om oog te houden voor het thuisfront, en ook voor hoezeer het thuisfront meelijdt als een militair gewond raakt. Militairen kunnen niet op missie zijn als het thuisfront niet op orde is. Dat is meer dan een roosje waard!’’ 
‘Een solide thuisfront is heel belangrijk’, beaamt Bruins Slot. ‘Het is voor de mensen thuis een hele aanpassing. Alles wat je normaal gesproken met je partner doet valt allemaal weg. Alle zorg komt op de schouders van de partner. Dat is vaak ook al zo in de voorbereiding op missie.’ 
‘De andere kant is weer dat het hele dierbare momenten kan creëren. Ik heb wekelijks geschreven aan mijn moeder en zij schreef wekelijks aan mij. Een ouderwetse briefwisseling. Wanneer je op uitzending bent kan je niet alles opschrijven. Maar die briefwisseling tussen moeder en dochter is me ontzettend dierbaar.’
75 jaar vrijheid
Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid.  Een jaar lang wordt daar aandacht aan besteed. De Kruif is programmamaker bij de stichting ‘75 jaar vrijheid’. 
De Kruif: ’75 jaar vrijheid wordt zo gedragen, aan 80% van de activiteiten hoeven wij niets te doen. Dat wordt allemaal georganiseerd door lokale comités. Het wordt gedragen van onderaf en dat is ontzettend mooi. Die herdenken allemaal zoals het hoort.’ 
‘Maar daar bovenop wil je iedereen bereiken’, vervolgt hij. Als je onderzoek doet zijn er groepen die je wat minder bereikt. Denk aan MBO’ers of mensen met een migratieachtergrond. Er worden veel educatieve evenementen gepland. We willen verrijken wat er al is. Nadruk moet liggen op het belang van vrede en veiligheid.’ 
Bruins Slot: ‘Levendige verhalen over hoe het leven onder de bezetter was of hoe de bevrijding was, kreeg ik nog tijdens mijn jeugd te horen. De huidige generatie hoort de verhalen niet meer van de mensen zelf. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er veteranen zijn die hun verhaal in de klas doen. Ze zijn in gebieden geweest waar geen vrede en veiligheid was en hebben gezien welke hoge prijs je betaalt voor die vrijheid.’
Iets goeds doen
‘Staan voor vrijheid. Je inzetten voor de vrijheid van een ander. Kijk maar wat onze militairen in Nederland of in het buitenland op dat gebied allemaal doen. De militairen in bijvoorbeeld Mali, de marechaussee op Schiphol en Eindhoven, de inlichtingen en veiligheidsdiensten, zetten zich dagelijks in voor de vrijheid in Nederland’, zegt Bruins Slot.
‘Als je op de bank blijft zitten gebeurt er niets’, eindigt De Kruif. ‘Militairen gaan voor avontuur, spanning en vergoeding. Maar allemaal doen ze het ook om iets goeds te doen voor een ander en dat vergeten we wel eens te benoemen.’
28-06-2019 | 07:27
Het CDA wil dat overal in Nederland een volwaardig cultureel aanbod bestaat met ruimte voor regionale verschillen. De regioprofielen bieden daarvoor een goed vertrekpunt. Door samen beleid te ontwikkelen, kunnen gemeenten, provincies en Rijk elkaar versterken. Tijdens een debat over het cultuurbeleid riep CDA-woordvoerder Lenny Geluk daarom de minister van cultuur op zich in te zetten voor een betere regionale spreiding.Betere spreiding is nodigVolgens de Raad voor Cultuur houdt het landelijke cultuurbeleid te weinig rekening met culturele ontwikkelingen die door het land heen plaatsvinden. Het Rijk moet intensiever samenwerken met provincies en gemeenten, zo luidt het advies. Dat pleidooi is de CDA-fractie uit het hart gegrepen. Toch is de CDA-fractie is er nog niet van overtuigd, dat het kader zoals het nu voorligt inderdaad zal leiden tot een betere spreiding. Geluk: “De verschillen zijn nu te groot. Als je in Noord-Holland woont, betaalt het Rijk ruim 57 euro voor cultuur. Als je in Drenthe woont, is dat maar 85 cent.”De toegankelijkheid en de nabijheid van culturele voorzieningen zijn voor het CDA van groot belang. Een verschuiving van cultuurgelden naar de regio’s Noord, Oost en Zuid is echter ook in het belang van de Randstad. Denk aan de toenemende druk van bezoekers en recreanten, die vraagt om spreiding. Daar komt bij, dat opkomende economische regio’s zoals Zwolle en Eindhoven vragen om een hoger voorzieningenniveau. MuziekarchievenVoortdurende zorg voor beheer en toegankelijkheid van muziekarchieven moet wat de CDA-fractie betreft geborgd zijn. De minister maakt een half miljoen euro vrij voor het behoud, beheer en ontsluiting van de verweesde collecties op het gebied van podiumkunsten en vormgeving. Maar het is de CDA-fractie niet duidelijk wat er voor dat geld moet gebeuren, dus daar vroeg Geluk opheldering over.Het is nog zoeken hoe de verschillende muziekcollecties het beste beheerd, behouden en ontsloten kunnen worden. In maart schreef de minister dat er gesprekken gevoerd worden met betrokkenen om te bezien wat er op de korte termijn nodig is om de huidige collecties in stand te houden. Geluk was ook benieuwd wat nu de stand van zaken is in die gesprekken, en wat de voornemens van de minister zijn op de korte en op de langere termijn. FotomuseumHet Nederlands Fotomuseum beheert een collectie van 5,6 miljoen fotografische objecten, uit de periode van 1842 tot nu. De minister wil structureel 1,5 miljoen euro per jaar extra uittrekken voor het Fotomuseum. Het is de vraag of dat voldoende is om alleen al de wettelijke basistaken uit te voeren. Geluk riep de minister op om met het Nederlands Fotomuseum en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in overleg te gaan over de vraag wat er nodig is om het fotografisch erfgoed adequaat te behouden en te presenteren.
27-06-2019 | 09:52
Aankomende zaterdag is het Veteranendag. Naast militairen, worden ook met grote regelmaat politiemensen op buitenlandse vredesmissies gestuurd. Het CDA pleit ervoor om bij de aankomende Veteranendag, tijdens het defilé, ook ruimte te maken voor veteranen van de politie. CDA woordvoerder Chris van Dam: “het zou mooi zijn als ze zouden mogen meelopen in het defilé, zodat wij ook deze veteranen kunnen bedanken.” 
Bij Veteranendag bedankt heel Nederland haar meer dan 111.000 veteranen. Zij zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Een belangrijk onderdeel van deze dag is het defilé. Dan marcheren er meer dan 4000 veteranen en militairen, gevolgd door historisch en moderne legervoertuigen, rond de Hofvijfer. Het CDA zou graag zien dat ook de politieveteranen hier in mee mogen marcheren.
Van Dam: “ ik heb enorm veel waardering voor onze veteranen. En ook voor onze politiemensen die zijn uitgezonden. Daarom wil ik een overzicht voor welke missies Nederlandse politiemensen zijn uitgezonden en hoe hun veiligheid is geborgd. Daarnaast verzoek ik om tijdens Veteranendag een plekje vrij te maken in de delifé voor deze groep.’
CDA

Gefeliciteerd @ferdgrapperhaus! Voor een land dat we door willen geven. twitter.com/ferdgrapperhau…

CDA

Jong en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#Eenhelegoedemorgen voor iedereen die vandaag naar de Canal Pride gaat. In het bijzonder aan @MonaKeijzer en CDA-le… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Maak de komende weken kennis met de jongste politici van #teamCDA. Vandaag stellen we Jesper Bergsma (24) voor. Jes… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Jong en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Twintiger en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het CDA zoekt drie nieuwe bestuursleden. Wil jij meebouwen aan een land dat we door willen geven namens #TeamCDA? S… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het zomerreces is begonnen! Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Weet jij alles over de politieke actuali… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@JacquesJimDam1 @MonaKeijzer Hoi Jaap Jim, we bedoelen natuurlijk dat we Nederland graag goed door willen geven aan… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🛒 Ondernemers met een eigen filiaal van een landelijke keten moeten beter worden beschermd tegen grote bedrijven.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

De @telegraaf interviewde minister @ferdgrapperhaus over de drugscriminaliteit in Nederland. “Tijdens werkbezoeken… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#kijktip voor de zaterdag: Vice-premier @hugodejonge is gaan vissen met @JanHoedeman van het @ADnl . Bekijk het int… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🗞Vanmorgen in @trouw een interview met fractievoorzitter @PieterHeerma. 💶 Heerma wil een eenvoudige bank waar men… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#kijktip! Vanavond is fractievoorzitter @PieterHeerma te gast bij @Nieuwsuur om terug te blikken op het afgelopen p… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Fractievoorzitter @PieterHeerma tijdens het #klimaatdebat: “In deze tijd van polarisatie en versplintering zijn er… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Zojuist zijn onze Europarlementariërs beëdigd voor de komende vijf jaar. Heel veel succes Esther, Jeroen, Tom en An… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Witwassen bedreigt onze veiligheid. Daarom komen @ferdgrapperhaus en @WBHoekstra vandaag met een plan: 💳 Het wordt… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag bedanken we meer dan 110.000 veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, nu en in het verleden. Wij sprak… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

.@ferdgrapperhaus: Als we de georganiseerde drugscriminaliteit écht wil aanpakken, moet je ook het gebruik van drug… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag is het Veteranendag. We bedanken alle veteranen voor hun inzet aan vrede en vrijheid, nu en in het verleden… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat we morgen stilstaan bij wat we te danke… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Een eerlijk klimaatakkoord dat haalbaar en betaalbaar is. Lees meer via cda.nl/klimaat. #Klimaatakkoord pic.twitter.com/muXnMjpzEt

CDA

Wij gaan Parijs halen! Haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Voor een land dat we door willen geven. 🌍… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Tweede Kamerlid @ChrisvanDamCDA roept de minister vandaag op om ook de veteranen van de politie te laten meelopen t… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🗞#leestip voor deze maandag! 👮‍♂️Kamerlid @ChrisvanDamCDA schreef een opiniestuk over een politie die dienstbaar,… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Een hele goede morgen aan Maarten van der Weijden en wethouder @Maartenoffinga. Van de Weijden zwemt de komende d… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Minister @hugodejonge nam vandaag kersvers minister van Gehandicaptenzaken @brinkster20 mee naar de ministerraad. H… twitter.com/i/web/status/1…