Skip to content

CDA14-12-2018 | 18:02
Het kabinet heeft ingestemd met het nationaal plan voor de NAVO. De intentie is om extra te gaan investeren in Defensie. Dat is noodzakelijk omdat de nabije veiligheidsomgeving instabieler is geworden. Er zijn meer dreigingen om rekening mee te houden en de dreigingen zijn ook complexer geworden. Europa moet bovendien beter in staat zijn om de eigen veiligheid te beschermen en daarvoor minder te leunen op de Verenigde Staten.Minister Bijleveld: “Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om te investeren in Defensie. Dit is geen vrijblijvende intentie, want Nederland moet stappen zetten om een betrouwbaar bondgenoot te blijven.”
In het plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in vijf prioriteiten: extra F-35 jachtvliegtuigen, uitbreiding van vuurkracht op land en op zee, versterking van de special forces en van het cyber- en informatiedomein. Deze prioriteiten dragen eraan bij dat de krijgsmacht sneller aanwezig kan zijn, krachtiger kan optreden en het optreden ook langer kan volhouden. Het uitgangspunt bij de prioritering is dat iedere euro die Nederland aan investeringen in Defensie besteedt, ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU. De prioriteiten komen ook ten goede aan tekorten in de NAVO en de EU.
14-12-2018 | 14:26
Om de druk op de huizenmarkt te verlichten, moet het bouwtempo de komende jaren flink worden opgeschroefd. Nederland staat voor de uitdaging om minimaal 75.000 woningen per jaar te realiseren, terwijl het aantal bouwplannen van gemeenten in o.a. de provincies Noord-Holland (80%) en Utrecht (67%) niet op dat niveau zit. Daarom heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes de minister in een motie opgedragen om ervoor te zorgen dat in die regio’s meer ‘harde’ plannen gemaakt worden. Op veel plekken zijn namelijk te weinig betaalbare woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld starters, gezinnen en ouderen. Erik Ronnes vindt dan ook dat minister Ollongren zich meer moet inzetten om deze woningen binnen afzienbare tijd ook echt te realiseren.
Meer ruimte voor gemeentenHet voorstel van CDA en VVD, dat dinsdag tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer werd aangenomen, vraagt de regering om bij de volgende update van de Inventarisatie Plancapaciteit te laten zien in hoeverre regio’s voor de periode 2018 t/m 2020 daadwerkelijk over-programmeren in harde plancapaciteit (130%). Daarnaast moeten alle wettelijke mogelijkheden kunnen worden gebruikt om voldoende plancapaciteit te bereiken. Tot slot moet de minister op  korte termijn in gesprek met de provincies Noord-Holland en Utrecht om kleinere gemeenten boven Amsterdam en rondom Utrecht-stad meer ruimte te geven om te plannen en te bouwen.
Crisis- en herstelwetVerder debatteerde de Tweede Kamer donderdagavond nog over de Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik.
Erik Ronnes: “Gemeenten zijn blij met deze wet. Het geeft ze namelijk de mogelijkheid om, vooruitlopend op de Omgevingswet, eenvoudiger en uitgebreider te experimenteren met de instrumenten uit de Omgevingswet voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Wij denken dan vooral aan een versnelling van de woningbouwopgave.”
Naast de grootschalige uitbreidingen op de woningmarkt besteedde Ronnes tijdens het debat ook aandacht aan woningbouwprojecten in kleine dorpen, waarbij het behoud van leefbaarheid in deze kernen een belangrijke rol speelt. Daarom stelde hij namens het CDA voor om ook deze kleine woningbouwprojecten te versnellen. Met steun van de andere coalitiepartijen diende Ronnes een amendement in om het proces al te kunnen versnellen bij projecten vanaf 5 woningen. Dit minimum stond eerder vastgesteld op 12. De minister gaf aan het amendement te ondersteunen.
14-12-2018 | 13:38
Staatssecretaris Knops komt met een plan om  digibeten digitaal vaardiger te maken. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties trekt hiervoor vanaf 2019 ruim vijf miljoen euro per jaar uit. Het kabinet vindt het belangrijk dat niemand achterblijft. Knops:“ Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving’’.
Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland vinden het moeilijk om digitale apparaten te gebruiken. ”Je ziet vaak niet aan mensen dat ze moeite hebben met internet of digitale apparaten”, zegt Knops.Er komen bijvoorbeeld meer computercursussen en ook de ouderenzorg gaat helpen bij het gebruik van de smartphones en tablets. Daarnaast pleit de staatssecretaris voor een publiekscampagne. ”Sommige mensen schamen zich om hulp te vragen”, zegt Knops. ”Die personen kunnen prima lezen en schrijven, maar vinden het wél eng om achter een computer te gaan zitten en op een toets te drukken. Als iemand uit hun omgeving hen zou helpen – denk aan een kleinkind of een buurman – wordt de drempel lager. Daarom komt er ook een publiekscampagne om dit probleem onder de aandacht te brengen.”Een deel van Nederland zal nooit gebruik maken van het internet. Knops wil niemand dwingen maar vindt het zijn verantwoordelijkheid om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te doen. De Nationale Ombudsman kwam vorig jaar met het nieuws dat de overheid er vaak te gemakkelijk vanuit gaat dat iedereen digitaal mee kan komen. Voor die mensen die niet mee kunnen komen is er te weinig hulp. De plannen van staatssecretaris Knops zijn bedoeld om juist die mensen in de toekomst mee te laten doen.
7-12-2018 | 16:51
Bijna de hele Tweede Kamer op de VVD na heeft grote zorgen over de machtigingsbepaling in de verzamelwet Brexit. Tijdens een hoorzitting afgelopen week in de Tweede Kamer kwamen er verschillende experts aan het woord. In de wet is een bepaling opgenomen waardoor een minister in zijn eentje een besluit kan nemen dat een wet wijzigt of intrekt. Daarvoor hoeft hij niet naar het kabinet, niet naar de Tweede Kamer en niet naar de Eerste Kamer. Het CDA vindt dit is onverantwoord. Daarop zijn er op initiatief van CDA woordvoerder  Pieter Omtzigt en D66 Kamerlid  Kees Verhoeven spoedvragen opgesteld en mede namens 10 andere partijen (CU, GL, PVV, PvdA, SP, PvdD, SGP, 50Plus, DENK en FvD). Het is een duidelijk signaal dat wordt afgegeven richting het Kabinet.
Omtzigt: “In de hoorzitting merkte professor Voerman op dat deze bevoegdheid verder gaat dan bevoegdheden onder een noodtoestand. Dat is ongehoord.  Daarom vragen wij met 12 partijen om bepalingen die nodig zijn door de Brexit met veel meer waarborgen te omkleden. Zodat in gevallen waarin snel gehandeld moet worden, dat ook kan. Denk aan de noodmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Ook hier dient het parlement de regering gewoon te kunnen controleren. Een stevige regering heeft een stevige controle van het parlement nodig.” Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Van der Graaf (CU), Leijten (SP), Van Ojik (GL), Maeijer (PVV) Asscher (PvdA), Van Rooijen (50Plus), Van Raan (PvdD), Bisschop (SGP), Azarkan (DENK), Baudet (FvD)  aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid over de rechtstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Brexitwet.
1. Heeft u kennisgenomen van de factsheets “Verzamelwet Brexit” van professor Voermans en Professor de Lange en hun toelichting in de Kamer bij de hoorzitting op 5 december jl.?
2. Kunt u reageren op het standpunt van deze heren dat door middel van Artikel 10 van de Verzamelwet Brexit het kernbeginsel van het primaat van de wetgever aan de kant geschoven wordt doordat ministers een heel ruime bevoegdheid krijgen om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen en daarmee ook van bestaande – zelfs hogere regels – af kunnen wijken zonder dat het gehele kabinet, het parlement of de Raad van State daar vooraf iets over te zeggen heeft?
3. Bent u het eens dat, zoals artikel 10 van de Verzamelwet beoogt, het door het parlement achteraf meepraten over wetgeving – die ziet op fundamentele onderwerpen-  die al is vastgesteld, niet voldoet aan de eisen die het primaat van de wetgever stelt?
4. Wat is uw reactie op het gegeven dat de Aanwijzingen voor de regelgeving (Awr, 2.23) voorschrijft dat delegatie van regelgevende bevoegdheid zo nauwkeurig en concreet mogelijk wordt begrensd? Bent u het eens dat dit in artikel 10 Verzamelwet Brexit niet het geval is?
5. Bent u bereid met een nota van wijziging te komen waarin u fatsoenlijke rechtstatelijke aspecten in Artikel 10 introduceert, waarbij alleen de afwijkingsbevoegdheid in een vooraf nauwkeurig omschreven noodsituatie kan worden gebruikt en er controle is door het gehele kabinet (dus geen ministeriële regeling), de Raad van State en het parlement?
6. Bent u bereid deze vragen binnen een week te beantwoorden?
7-12-2018 | 13:22
Woensdag 5 december voerde CDA-Kamerlid Harry van der Molen in de Tweede Kamer een debat over een maatregel uit het Regeerakkoord, om de rente op studieleningen te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van de 5-jaarsrente. De CDA-fractie vindt het een verdedigbare maatregel voor toekomstige studenten. De oproep van het partijcongres om van de maatregel af te zien laat zien dat het CDA nog altijd grote moeite heeft met het leenstelsel. Het instemmen met de renteverhoging is daarmee geen makkelijke keuze. Maar de coalitieafspraak is wel een verstandige voor de lange termijn.
In 2015 ruilde een meerderheid van de Tweede Kamer de basisbeurs in voor het leenstelsel. Het CDA stemde destijds tégen het leenstelsel, en is nog altijd tegenstander van een stelsel waar studenten met onverantwoord hoge schulden worden opgezadeld. Niettemin blijven voorstanders steevast spreken van een ‘sociaal stelsel’ en een ‘studievoorschot’. Terwijl schulden een grote impact hebben op jongeren.
Weeffouten leenstelselHarry van der Molen: “Vanaf dag één zitten er weeffouten in het leenstelsel, waar het CDA bij de invoering al voor waarschuwde.  De beloofde voorinvesteringen in onderwijskwaliteit waar studenten van zouden profiteren, zijn door onderwijsinstellingen amper gedaan.”
Daarom heeft CDA-Kamerlid Harry van der Molen, met steun van de oppositie, de minister opgelegd deze voorinvesteringen alsnóg te doen. Zodat zij gaat uitzoeken op welke manier studenten die hiervan de dupe zijn geworden, kunnen worden gecompenseerd. VVD en D66 stemden hier tegen.Bovendien zou een studieschuld niet meetellen bij het aanvragen van een hypotheek. Dat blijkt nog altijd wel zo te zijn. Daarom stelde Van der Molen samen met Erik Ronnes Kamervragen over de invloed van de studieschuld op het verkrijgen van een hypotheek. DUO, de organisatie die studieleningen verstrekt, moet studenten hier volgens het CDA betere voorlichting over geven. Ook zouden banken niet moeten rekenen met het totale schuldbedrag, maar de actuele studieschuld. Deze inzet is conform de aangenomen resolutie van het CDJA tijdens het partijcongres in Groningen op 3 november 2018.
Maatregel 10-jaarsrente noodzakelijkHet CDA blijft zich inzetten om studenten te behoeden voor een hoge studieschuld en de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen. Nu al zien we dat met name jongeren uit gezinnen met lagere inkomens minder studeren. Daar zijn maatregelen voor nodig. Zoals de halvering van het collegegeld met ongeveer 1.000 euro in het eerste jaar (en in de PABO de eerste twee jaar), waar het CDA zich tijdens de formatieonderhandelingen hard voor heeft gemaakt. Maar ook het baseren van de studielening op de 10-jaarsrente is verdedigbaar, zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
Harry van der Molen: “Er waren in 2015 van onze kant nog een aantal punten van kritiek op het leenstelsel: het was ondeugdelijk gefinancierd en maximaal lenen werd zeer aantrekkelijk gemaakt. Beide ontwikkelingen zien we in de praktijk gebeuren. Het totaalbedrag van uitstaande leningen staat nu al op 21 miljard euro. Dat bedrag zal de komende jaren in rap tempo toenemen. Alle niet-inbare studieschulden zullen moeten worden afgeboekt en dat zal ook het onderwijs gaan raken. Dit probleem wordt, ook maatschappelijk, verder vergroot door maximaal lenen. Steeds meer jongeren denken dat maximaal lenen bijna gratis is. Dat is het ook, vanwege de huidige 5-jaarsrente. ‘De staat als pinautomaat’, noemde mijn collega Michel Rog dat in 2015. Over een aantal jaren staan we dan voor lastige keuzes zoals bezuinigen op onderwijs of een hoger collegegeld. Het CDA is niet bereid de student van de toekomst daarmee op te zadelen.”
De toepassing van de 10-jaarsrente op studieleningen is op korte termijn een maatregel die discussie oproept. Tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn dat geen enkele student die nu studeert hierdoor een euro meer gaat betalen. De zorgen die het CDJA heeft over de toegankelijkheid van het onderwijs en de toenemende studieschulden zijn terecht en deelt de CDA-fractie.
Harry van der Molen: “Met de maatregel neemt de financierbaarheid van studieleningen neemt toe, terwijl het Rijk op de leningen een zeer lage rente blijft garanderen. En lenen krijgt een meer reële prijs, wat maximaal lenen kan ontmoedigen. Het is om die reden dat de CDA-fractie deze afspraak uit het Regeerakkoord kan steunen.”
7-12-2018 | 11:55
Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Want zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering.
Het CDA zet zich in voor meer waardering en minder regeldruk voor vrijwilligers. Kamerlid Hanke Bruins Slot diende in 2015 haar initiatiefnota ‘’Vrijwilligers zijn kampioenen’’ in. Haar nota bestond uit verschillende voorstellen die de positie van vrijwilligers in onze samenleving kunnen versterken. Dit kabinet is daarmee aan de slag gegaan. Bekijk hieronder wat het CDA doet voor vrijwilligers:
✔ Verhoging vrijwilligers vergoeding De vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. Op voorstel van Kamerlid Pieter Omtzigt verhoogd dit kabinet de maximale vergoeding van vrijwilligers van 4,50 naar 5 euro per uur. Ook wordt de maximale vergoeding per maand verhoogd van 150 naar 170 euro.
Omtzigt: “Dit is belangrijk, omdat vrijwilligers dan geen bonnetjes en kilometeradministratie hoeven bij te houden. Clubs kunnen zich dan gewoon bezig houden met hun kerntaken. Dat is eigenlijk ook gewoon wat ze het liefste doen.”
✔ Gratis VOG Minister Hugo de Jonge heeft ervoor gezorgd dat vrijwilligers die werken met kwetsbaren een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen. Hierdoor wordt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen.
De Jonge: ‘Ons land leunt met z’n volle gewicht op al het grote en kleine werk dat vrijwilligers dagelijks verzetten. Alle inzet wordt gewaardeerd, of je nu aan de slag bent bij de voetbalvereniging van je zoon of wekelijks meehelpt in een verpleeghuis. Met de regeling Gratis VOG kunnen we eraan bijdragen dat dit vrijwilligerswerk zo integer en zorgvuldig mogelijk gebeurt.’ ✔ Verlagen van de OZB Sportclubs, muziekverenigingen, de scouting, maar onder meer ook dorpshuizen en speeltuinverenigingen krijgen een lagere heffing. Gemeenten kunnen er vanaf volgend jaar voor kiezen om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor hen te verlagen. Door een lagere heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper worden, wat tot meer leden kan leiden.
✔ MonumentenVrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor monumentale gebouwen zoals kerken, kastelen en musea worden beter ondersteund door de overheid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een training of kennisverdieping.
Lenny Geluk-Poortvliet: “Vrijwilligers zijn goud waard als het gaat om het behoud van monumenten zoals kerkgebouwen. De extra uren die zij hier in steken, doen zij bijvoorbeeld in de avonduren en komen vaak bovenop een drukke baan. Dat is een hele uitdaging en vraagt ook om specifieke kennis. Training- en opleidingsmogelijkheden kunnen daarbij helpen. Vrijwilligers verdienen een extra steuntje in de rug.”
6-12-2018 | 13:06
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft afspraken gemaakt met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om in 2019 af te komen van de minutenregistratie in de wijkverpleging. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen gaan werken met een andere manier van het registreren van de zorg die verleend is. Deze nieuwe registratiestandaard is veel minder arbeidsintensief. Dat staat in een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De vijf-minutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Al eerder was de verplichting daarom geschrapt uit wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel in de praktijk bestaan. Daar komt nu uiterlijk volgend jaar een einde aan.
De focus komt nu te liggen op verantwoording afleggen over kwaliteit in plaats van over tijd. Minister De Jonge: ‘In plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren, moeten we ze juist vertrouwen geven. En minder tijd die op gaat aan papier, is meer tijd voor de zorg.’
De wijkverpleegkundige hoeft straks niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd. Dat scheelt veel tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden. En het schrappen van onnodige administratie is ook belangrijk voor het werkplezier van medewerkers.
5-12-2018 | 12:00
De zorgen over migratie en integratie zijn groot. En het zijn zeer terechte zorgen. Veel mensen hebben het gevoel dat het ze over de schoenen begint te lopen. Dat migratie naar Nederland onbeheersbaar wordt, terwijl integratie van nieuwkomers nog steeds problematisch is. Betrokken mensen zijn nog altijd bereid om echte vluchtelingen te helpen, maar problemen veroorzaakt door lieden die niet als vluchteling erkend worden, stuiten velen tegen de borst. Ook ons bereiken de berichten over jonge Noord-Afrikaanse mannen die in en rond asielzoekerscentra onrust veroorzaken en zelfs misdrijven plegen. Het is onbestaanbaar dat daartegen zo lastig kan worden opgetreden, omdat landen van herkomst weigeren ze terug te nemen. De realiteit is dat de migratiecrisis waar wij mee te maken hebben zo omvangrijk is, dat Nederland het niet alleen kan oplossen. Dat is echt onmogelijk. En ook op Europees niveau is het lastig eenduidige effectieve oplossingen te vinden om de migratie te controleren en reguleren. Het is een mondiaal vraagstuk. Daarom zullen we wereldwijd moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de druk op met name West Europa, afneemt. Het migratiepact van de Verenigde Naties is een begin van de oplossing. Wat nu voorligt kan op de steun van het CDA rekenen. Het biedt eindelijk de mogelijkheid om ook andere landen op hun verantwoordlijkheden te wijzen. Bijvoorbeeld om de voedingsbodem voor migratie weg te nemen, mensenrechten te respecteren, fatsoenlijke regels te maken voor arbeidsmigranten uit de regio en eigen onderdanen terug te nemen. Nu zo’n 180 landen de uitgangspunten van het pact willen onderschrijven, hebben we voor het eerst een diplomatiek instrument in handen om de druk op te voeren.  Dat betekent niet dat we niet kritisch zijn op wat er voor ligt. Wij hebben ook punten van zorg die moeten worden weggenomen. Zeker na de onrust die ontstaan is over de vraag of individuele migranten er rechten aan zouden kunnen ontlenen. Daarom is mede  op verzoek van het CDA extra uitgezocht of dat kan. Het antwoord daarop is: Nee.  Zo moet glashelder zijn dat migranten hieraan geen individuele rechten kunnen ontlenen, omdat het pact daar niet voor bedoeld is. Het is een kader om tot samenwerking te komen, samenwerking die bitter noodzakelijk is. Ook moeten maatregelen die in ons Regeerakkoord zijn aangekondigd uitgevoerd kunnen worden en moet ons asielbeleid  aangescherpt kunnen worden. Daartoe dient de standpuntverklaring die verschillende landen, waaronder Nederland, aan het pact toevoegen. Daar hechten wij sterk aan. En dat zullen wij ook blijven benadrukken. Het is geen vrijblijvend pact. De afspraken die worden gemaakt moeten bijdragen aan het controleren en regulieren van de migratie. En die afspraken zijn, zoals gezegd, hard nodig. Want als we niets doen en aan de zijlijn blijven staan kijken, dan wordt het probleem van migratie en de zorgen die mensen hebben alleen maar groter. Het CDA blijft kritisch volgen of het doel wordt bereikt en landen zich aan de afspraken houden. Wij hebben daarom afgesproken dat wij door de staatssecretaris op de hoogte gehouden moeten worden van de effectiviteit van dit pact. Want dat zijn wij aan de mensen met al hun terechte zorgen verplicht.
3-12-2018 | 15:20
De Kijkwijzer die gebruikt wordt bij films en televisieprogramma’s moet ook gaan gelden voor online platforms, zoals bij filmpjes op YouTube. Op die manier worden kinderen beter beschermd tegen beelden met geweld, seks of grove taal. Dat bepleitte CDA-Kamerlid Harry van der Molen maandag 3 december tijdens een debat over de mediabegroting. De eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de ouders of opvoeders zelf, maar zij kunnen daar wel beter bij worden geholpen. Ook de manier waarop bedrijven zoals YouTube hiermee omgaan, speelt namelijk een belangrijke rol. Daarom spreekt Harry van der Molen hen aan op hun verantwoordelijkheid voor de beelden die op YouTube worden geplaatst. Kinderen komen namelijk steeds vaker in aanraking met schadelijke content, omdat zij vaker via de tablet naar online filmpjes kijken dan naar tv.Van der Molen: “Mijn zoon van 7 kijkt regelmatig via YouTube naar filmpjes. Ik kan als ouder moeilijk bepalen of die wel geschikt zijn. De Kijkwijzer is een prima hulpmiddel. Dan kan je even snel over zijn schouder meekijken waar je kind naar kijkt als er geschreeuw uit zijn telefoon of iPad klinkt.” 
Daarnaast vindt Harry van der Molen dat de leeftijdskwalificatie die Kijkwijzer gebruikt, continu in beeld moet worden gebracht. Zowel op tv als online. Er is al een Europese richtlijn die bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie toe moeten zien dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke filmpjes. Verder besloot de Tweede Kamer al in 2015 dat de regels voor televisieprogramma’s ook moeten gelden voor videodiensten. In de praktijk gebeurt er echter weinig. Daarom wil Van der Molen minister Slob aansporen hier vaart mee te maken. Ook ChristenUnie schaarde zich achter deze oproep. 
Op de vraag of het plan uitvoerbaar is, reageerde Van der Molen: “Facebook heeft 30.000 mensen in dienst om filmpjes te beoordelen. Als zij dat kunnen, kan YouTube het ook. Ook zij moeten zich aan de regels houden.”
Minister Slob gaf tijdens het debat gehoor aan de oproep van het CDA, door aan te geven op korte termijn in gesprek te gaan met het Ierse YouTube. Hij liet weten het bedrijf niet te kunnen dwingen, maar dat er wel meer afspraken gemaakt kunnen worden.
1-12-2018 | 08:33
Het partijbestuur van het CDA heeft vrijdag 30 november de concept kandidatenlijsten voor het Europees Parlement en de Eerste Kamer vastgesteld.
Top 10 kandidaten Europees Parlement
De lijst voor het Europees Parlement wordt aangevoerd door mensen met veel Europese ervaring, en door enkele nieuwe namen. Lijsttrekker Esther de Lange is eerder al verkozen. Op de tweede plek staat huidig Limburgs Europarlementariër Jeroen Lenaers. Hij wordt gevolgd oud-wethouder van Den Haag, Karsten Klein op plek drie en door CDA Breda-voorzitter Tom Berendsen op plek vier. Plek vijf is voor de Twentse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die daarvoor ook jarenlang in de Tweede Kamer zat. Het Gelders oud-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel, die op het moment werkzaam is bij de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties staat op zes. Op nummer zeven staat de Utrechtse Chantal Hakbijl en op acht Daan Versteeg uit Noord-Holland. De top tien wordt vervolmaakt door oud-burgemeester Sjaak van der Tak en de Woerdense Eveline Herben.
Partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Ik ben trots dat we een lijst samengesteld hebben waarop mensen staan uit alle hoeken van Nederland. Die vanuit hun lokale wortels een herkenbaar CDA-geluid kunnen laten horen in het Europarlement. Voor een sterk Europa, dat beschermt wat van waarde is.’
Partijleider Sybrand Buma: ‘Het is een hele mooie en sterke lijst met herkenbare volksvertegenwoordigers. Met veel nieuwe talenten, maar ook ervaren en bekende gezichten. Ik kijk er naar uit met hen op campagne te gaan.’
Top 10 kandidaten Eerste Kamer
Op de lijst voor de Eerste Kamer staat, na lijsttrekker Ben Knapen, de huidige Friese senator Joop Atsma. Op nummer drie staat de bestuursvoorzitter van Philadelphia Zorg, Greet Prins en zij wordt gevolgd door de Limburgse Ria Oomen. Onderwijsbestuurder en oud-gedeputeerde en -kamerlid uit Kampen Theo Rietkerk staat op de vijfde plek, gevolgd door zittende senatoren Ton Rombouts en Niek Jan van Kesteren. De fiscale kennis komt van oudgediende Peter Essers uit Noord-Brabant op plek 8. Jurist Hugo Doornhof uit Nijkerk is de jongste in de top tien. Jonathan Soeharno uit Amsterdam staat op de tiende plek.
Buma: ‘De Eerste Kamer is van groot belang voor onze democratie. Het CDA kiest met deze lijst voor deskundigheid en herkenbaarheid. Ik verheug mij erop met hen te mogen gaan samenwerken voor een sterk Nederland dat we willen doorgeven.’
Peetoom: ‘De lijst voor onze Eerste Kamerfractie bevat een kundig gezelschap van mensen met een schat aan ervaring op de voor Nederland belangrijke beleidsterreinen. Ze brengen alle regio’s, steden èn platteland naar Den Haag. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij in de Chambre de Réflection een waardige vertegenwoordiging zullen vormen.’
De conceptlijsten worden definitief vastgesteld op het partijcongres op 9 februari in Amsterdam. Voor de volledige lijsten: klik hier voor de Europese lijst en hier voor de lijst voor de Eerste Kamer.
CDA

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartpho… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Mooi appèl van @hugodejonge en @MonaKeijzer! Goed dat zij de actie van @Ouderenfonds en @PostNL ondersteunen. Help… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

In het allerlaatste #buitenhof interview van Paul Witteman sprak @sybrandbuma over het klimaat en het protest van d… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Wij willen graag afsluiten met onze trouwfoto’s. Een mooi en belangrijk moment én het begin van ons gezinnetje. We… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Goedemiddag! Wij zijn net naar de kerk geweest zoals we dat iedere zondagochtend proberen te doen. Wij zijn benieuw… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Bij familie denk je vaak aan broers, zussen, papa's en oma's. Voor ons komen daar ook nog andere mensen bij. We zij… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Hoi wij zijn @GinnekenJos en @AmberBindels. Wij beheren dit weekend dit account. Wij zijn een paar weken geleden ge… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vrijwilliger, bedankt! 💐 Vandaag is de #dagvandevrijwilliger. Vrijwilligers zijn de kampioenen van Nederland. Ka… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag wordt Prinses Amalia 15 jaar. Wij wensen de Prinses en haar familie een hele mooie dag toe. pic.twitter.com/L2is9uB9E4

CDA

Het #klimaatdebat gaat van start. Kamerlid @AgnesMulderCDA : “Door de doelen van Parijs in de wet vast te leggen, i… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het steunen van het #pactvanmarrakesh is noodzakelijk om migratie te beperken. Kamerlid @MvanToorenburg : Interna… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Wij wensen iedereen een hele fijne pakjesavond! 🎁 pic.twitter.com/CF49zC2zOm

CDA

De 5-minutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundig… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@MaikeHome Goed om te horen Maike! Groet, #teamCDA

CDA

Bedankt voor het volgen dit weekend👍. Wij geven dit account weer terug aan @cdavandaag pic.twitter.com/0NSP32loDW

CDA

Vader worden is echt het mooiste wat er is maar geeft ook zorgen en daardoor tegelijkertijd ook zeker een verrijkin… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Samen verstoppertje spelen in het bos in de lente! Heerlijk van vader zijn is dat ik weer verstoppertje kan spelen.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Op een zomerse dag samen naar de kinderboerderij gaan. Mijn kinderen zijn echte dierenvrienden maar of die liefde w… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Goedemiddag! Dit weekend neem ik als statenlid maar vooral als vader even dit account over en vertel ik jullie iets… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Wij gaan iets nieuws doen. In het weekend beheren families @cdavandaag. In deze social media take over geven we hen… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Bekende en een aantal nieuwe gezichten. Dit is onze Top 6 van de concept kandidatenlijst voor het Europees Parlemen… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Deze week is in Betrouwbare Bronnen het gesprek terug te luisteren dat Jan Peter Balkenende en @WBHoekstra met… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het gaat economische beter. Veel sectoren staan te springen om personeel. Het CDA wil 50 plussers en nieuwkomers in… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Omdat we allemaal steeds ouder worden, wil het CDA dat er een onderzoek komt naar de stijging van de AOW leeftijd.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Wat een goede actie 💪🏻. CDA-raadslid Jan de Ridder uit Noordwijk staat zijn zetel af aan Nathalie Barnhoorn omdat d… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Stilstand is achteruitgang. Geen nieuw stelsel betekent geen perspectief op een goed #pensioen voor jong en oud.… twitter.com/i/web/status/1…