Skip to content

CDA9-02-2019 | 17:37
Bedankt Ruth!
Op het partijcongres in Amsterdam nam het CDA vandaag afscheid van haar partijvoorzitter Ruth Peetoom.
Met een minutenlange ovatie, het lied ‘Een dame in rood’ gezongen door Gonneke Bennes, een bundel met herinneringen van leden, een CDAV-award, een zilveren CDA-speld uit handen van vicevoorzitter Frank Kerckhaert en een toespraak van Sybrand Buma zwaaide het CDA haar voorzitter uit.
In 2011 werd Ruth Peetoom gekozen als voorzitter. Acht jaar lang zette zij zich met volle overgave in voor onze partij. Verbindend, vernieuwend, energiek, een mensenmens, altijd op zoek naar inspiratie en in contact met haar achterban.
Peetoom in haar afscheidsspeech: ‘Ik ben voorzitter van het CDA geworden omdat die partij drager is van mijn idealen. Omdat ze werkt aan een betere samenleving en aan een betere wereld. Omdat het CDA een verband is van mooie mensen. Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen ook, die herkenbaar zijn aan een bepaalde levenshouding. Een bepaald gevoel.´
‘Laten we onszelf zijn, want daar ligt onze kracht. Het CDA is een partij van waarden. Veel Nederlanders vinden dat we beter met elkaar om zouden moeten gaan. ‘Een hele goede morgen’ staat voor hoffelijkheid. En het houdt tegelijk het visioen levend van een betere toekomst. Van een land dat we door willen geven.’
´We gaan het samen doen´ was het motto in haar aanvaardingsspeech.  En, samen heeft ze het gedaan. Samen met haar bestuur, samen met onze politici, samen met de medewerkers op het partijbureau, samen met haar gezin dat steeds achter haar staat, samen met alle afdelingen én samen met alle leden.
‘Maar mijn allergrootste dank is voor jullie, de leden van mijn CDA’, aldus Peetoom. Wat hebben we een boel beleefd met elkaar! Ik vroeg u mij mee te nemen naar plekken waarvan u vond dat het CDA er aandacht voor moest hebben. En dus waren we in asielzoekerscentra, sociale werkplaatsen, Kulturhûsen, Science Parken, ziekenhuizen en zelfs op een gesloten afdeling van een verpleeghuis, waar we na een ledenvergadering niet meer uit kwamen. U hebt mij uw vertrouwen gegeven, acht jaar lang. En daarom kon ik doen wat ik heb gedaan. ‘We gaan het samen doen’, zei ik, toen ik begon. ‘We hebben het, acht jaar lang, samen gedaan.’
Ruth, heel veel dank voor alles wat je voor onze partij hebt gedaan. Je laat een onuitwisbare indruk achter. Alle goeds!
——————————————————————————————————

Verdiepen, Vernieuwen en Verbreden
Op het partijcongres in Amsterdam koos het CDA vandaag haar nieuwe partijvoorzitter Rutger Ploum. De voordracht van Ploum werd bij acclamatie en met enthousiasme bekrachtigd door het partijcongres.
Ploum in zijn aanvaardingsspeech: ‘Graag aanvaard ik vandaag het voorzitterschap van onze prachtige partij: het CDA. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.’
‘We hebben inmiddels een mooie lancering gehad van de campagne #eenhelegoedemorgen. Nu al een trending topic. Het leeft. Het roept discussie op. En dat is goed. We werken hierdoor ook samen aan een goed resultaat bij de komende verkiezingen. Voor een land dat we door willen geven!
‘Luisteren; visie ontwikkelen; oog hebben voor anderen; zorgen dat we goed met elkaar omgaan. Het zijn allemaal belangrijke taken en opgaven voor ons en voor mij, als uw nieuwe voorzitter. Er wordt in dat verband uiteraard ook wat verwacht van een voorzitter uit Rotterdam. Immers ‘Geen woorden, maar daden’
‘Bij alles wat ik doe wil ik oog hebben voor de mensen om mij heen’, vervolgde Ploum zijn speech. ‘En wil ik iets terug doen voor de samenleving. Dat is mijn leidraad en dat probeer ik voor te leven. Met aandacht én compassie.’
Ploum: ‘Om het CDA fit te maken voor 2030/ 2040 gaan we vanaf vandaag met extra energie aan de slag met ‘Verdiepen, Vernieuwen en Verbreden’!’

9-02-2019 | 07:06
Ik ga u niet één, maar twee verhalen vertellen. Het eerste verhaal is het verhaal van een land waar het ontzettend goed gaat. Een land waar we met de Rotterdamse haven, Eindhovense high-tech en Amsterdams design meedoen in de wereldtop. Een land waar meer mensen dan ooit aan het werk zijn, dat elk jaar veiliger wordt, en waarvan de zorg, de sociale zekerheid en het pensioenstelsel tot de beste ter wereld horen. Waar we het beter hebben dan ooit tevoren. 
Want stel dat je bij de start van je leven twee lootjes mag trekken. Het eerste bepaalt de tijd waarin je leeft, het tweede de locatie. Met het eerste lootje trek je de 21eeeuw, en met het tweede trek je Nederland. Dan heb je de jackpot. Nederland anno nu is een land van grote welvaart, van geluk en van voorspoed. 
Maar er is ook een ander verhaal. Dat is het verhaal van gewone Nederlandse gezinnen. Anderhalfverdieners, twee kinderen, hardwerkend, goedwillend, no-nonsense. De ruggengraat van de samenleving. 
Over hen schreef de WRR het rapport ‘De val van de middenklasse?’, met als conclusie dat de middeninkomens het redden, maar dat ze er harder voor moeten lopen. Bovendien verandert hun wereld, en niet altijd ten goede. Dat geldt voor de gevolgen van innovatie, flexibilisering van werk, immigratie en integratie. 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vertrouwen mensen er niet meer op dat hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf. Dat is nogal wat. Want de centrale belofte is altijd geweest dat als je goed je best doet, als je hard werkt, dat je er dan wat van kunt maken. In de Verenigde Staten is the American Dreamop veel plaatsen al vervangen door the Fear of Falling. De angst om te verliezen wat verworven leek.
Zo ver zijn we in Nederland niet. Maar toch is er iets opvallends aan de hand. In recent onderzoek bleek een groot gat tussen de mening van mensen over hun huidige situatie en hun vertrouwen in de toekomst. In Nederland antwoordde 85 procent dat het hen economisch goed gaat. Maar op de vraag of hun kinderen het financieel beter zouden krijgen, antwoordde maar 35 procent positief. Een verschil van 50 procentpunt. In geen ander land was de kloof zo groot. 
Waar komt dat pessimisme vandaan? Het kernwoord uit veel onderzoek is onzekerheid over de onderwerpen die ik zo-even al noemde. 
Als we het Nederland van het eerste verhaal willen behouden en doorgeven, moeten we wat met het tweede verhaal. En dat doen we ook als kabinet, met de afspraken voor deze regeerperiode. Daarmee zetten we belangrijke stappen. Maar het is cruciaal dat we ook op de langere termijn oog houden voor de zorgen van de middenklasse.
Wat mij betreft moeten we daarom in het komende decennium toe naar een nieuw maatschappelijk evenwicht. Een gemeenschappelijk besef over waar we naartoe gaan en wat we van elkaar mogen verwachten. We moeten de verhouding tussen samenleving, overheid en bedrijfsleven meer in balans brengen. Zodat Nederland een samenleving blijft waar de belofte centraal staat dat wie zich inspant, daar ook voor wordt beloond.
Laat ik, zonder de suggestie van volledigheid te willen wekken, vijf onderwerpen noemen die deel moeten zijn van een nieuw maatschappelijk evenwicht. 
Ten eerste betekent een nieuw maatschappelijk evenwicht dat we een deel van de koek anders verdelen. Laat ik dit punt kortheidshalve platslaan tot één statistiek. Tegenwoordig moet de gemiddelde werknemer 171 jaar werken om het jaarsalaris van een CEO bijeen te sprokkelen. Nu geloof ik in de vrije markt, en word ik er zelden van beschuldigd erg links te zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor de samenleving beter is deze kloof te verkleinen in plaats van te vergroten. 
Ten tweede betekent een nieuw maatschappelijk evenwicht dat iedereen het onderwijs moet kunnen volgen dat bij hem past, ongeacht de portemonnee van zijn ouders. Een opleiding is de beste investering die je kan doen. Maar dat is niet altijd het gevoel van het gezin aan de keukentafel, van wie de dochter voor het eerst in de familie VWO doet. En voor wie de vraag is: werken óf studeren met het risico op forse schulden. En met als mogelijke conclusie: toch maar niet doen. Die uitkomst is gelukkig geen gegeven. Maar als het komend decennium zou blijken dat dat de consequentie is, dan moeten we het stelsel aanpassen. Met toegang als sleutelwoord.
Ten derde betekent een nieuw maatschappelijk evenwicht dat we moeten bepalen wat eerlijk en redelijk is ten aanzien van vaste versus flexibele contracten. Het aantal flexcontracten is het laatste decennium vrijwel nergens zo snel toegenomen als in Nederland. Maar baanzekerheid is meer dan de portemonnee; het brengt rust, vertrouwen en stabiliteit. 
Natuurlijk wil ik goed verdienende ZZP’ers niet tegen hun zin gelukkig maken met een vast contract. En ik heb me jarenlang geërgerd aan starre arbeidscontracten, waardoor ondernemers alleen met grote moeite van disfunctionerend personeel afkwamen. De paradox is dus: we zijn op zoveel flexwerk uitgekomen, omdat de standaardcontracten te weinig flexibel zijn. We moeten daarom aan beide kanten terugsnoeien. 
Ten vierde betekent een nieuw maatschappelijk evenwicht dat we ons moeten herbezinnen op Europese arbeidsmigratie. Ik ben een geharnast voorstander van Europa en ik zie de grote waarde van vrij personenverkeer. Maar we kunnen daar alleen mee doorgaan als we er in slagen om Nederlandse werknemers te beschermen tegen oneigenlijke verdringing. 
Ten vijfde en ten slotte: de moeizame integratie van nieuwkomers. Ook hier moeten we toe naar een nieuw, scherper gearticuleerd evenwicht. In de kern betekent dat herstel van wederkerigheid. Het is geen recht, maar een voorrecht om in dit land te mogen komen wonen. En wie aanspraak wil maken op dat voorrecht, kan niet op zijn handen zitten. Die zal zelf moeten zorgen voor brood op de plank, zal de taal sneller moeten leren en zal zich moeten conformeren aan de democratische rechtstaat. 
Aan de ene kant geloof ik sterk in individuele vrijheid en in het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf. Maar wie dat op orde heeft, kan verantwoordelijkheid nemen voor anderen, voor maatschappelijke instellingen, voor de samenleving. De politiek kan het in de zoektocht naar een nieuw maatschappelijk evenwicht namelijk niet alleen. Deze opgave is ook aan de samenleving én het bedrijfsleven. 
Mijn vraag aan u is daarom: wilt u helpen? Door na te denken wat goed werkgeverschap betekent. Door te bekijken wat u van uw werknemers verwacht, en wat zij van u mogen verwachten, bijvoorbeeld op het gebied van scholing. Door stil te staan bij de vraag wat u voor Nederland kunt doen.
Ik vraag het in de wetenschap dat u ongetwijfeld al veel doet. En dat het er niet makkelijker op is geworden, want ‘elite’ is tegenwoordig in de eerste plaats een scheldwoord. Maar wat er ook geroepen wordt: de elite is onmisbaar. In de wetenschap, cultuur, politiek en het bedrijfsleven. 
Ik vertelde u twee verhalen, maar Nederland ísgeen land van twee verhalen. Ik ben oprecht optimistisch over dit geweldige land, maar we moeten wel samenaan de bak met de grote uitdagingen die voor ons liggen. 
9-02-2019 | 06:06
Tijdens het CDA congres in Amsterdam heeft partijleider Sybrand Buma gepleit voor een offensief tegen zware criminaliteit. “Dit probleem raakt niet alleen aan onze veiligheid, maar steeds meer aan onze democratie en aan het fundament van onze rechtstaat”. ‬De misdaad maakt per definitie misbruik van kwetsbare mensen: verslaving onder jongeren, misbruik van vrouwen in de prostitutie of afpersing van een boer in het buitengebied om zijn stal af te staan. Maar ook onze ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, politieagenten, journalisten en anderen. Zij worden in hun functie steeds vaker bloot gesteld aan heftige bedreigingen, geweld en intimidatie vanuit de onderwereld. 
 Lees hier het pakket aan maatregelen tegen zware criminaliteit.
Lees hier  de volledige speech van Sybrand Buma terug. 
8-02-2019 | 17:57
De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de EU van het afgelopen jaar. Ook presenteert zij daarin een visie op de EU en wordt de Europese agenda van het komende jaar uiteenzet. De inzet van het CDA is gericht op de Brexit, de hervormingen van de EMU waaronder de zorgelijk ontwikkelingen rondom de begroting van Italië en een sterk Europa in een onveilige wereld. Voor het CDA voerden Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en Europarlementariër Esther de Lange het woord. Europese samenwerking belangrijkHet CDA steunt de regering in haar pleidooi voor Europese samenwerking. Een verdeeld Europa is een makkelijke prooi voor grootmachten met hervonden zelfvertrouwen. Ook non-statelijke actoren, zoals multinationals, techbedrijven en terroristen, vormen steeds vaker een bedreiging. Omtzigt: “Ook al hebben we het in Nederland goed voor elkaar, de brexit toont aan dat de gebeurtenissen in andere EU-lidstaten vergaande gevolgen kunnen hebben voor ons. Grensoverschrijdende uitdagingen moeten we samen oppakken.” Esther de lange: ”Europa staat voor een groot aantal uitdagingen. Denk aan migratie en denk ook aan veiligheid. Hoe kan onze diensten samenwerken om bijvoorbeeld terrorisme tegen te gaan. Van groot belang voor mensen in heel Europa”.
8-02-2019 | 14:32
De drie miljoenste glasvezelaansluiting in Nederland is vandaag gerealiseerd in het Gelderse Aalten. Voor deze mijlpaal sluit Mona Keijzer, Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat zelf zorgboerderij De Neeth aan op snel internet via het netwerk van Glasvezel buitenaf.
Staatssecretaris Mona Keijzer: “Snel internet, overal beschikbaar en voor iedereen: vast en mobiel. Ook in de regio. Dat is de ambitie van het kabinet waaraan we samen met bedrijven en lagere overheden werken. We zijn met onze digitale infrastructuur een koploper, maar moeten stappen blijven zetten om dat te blijven. Dat is nodig, omdat de komende jaren allerlei dagelijkse zaken continu worden verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots maar ook huishoudelijke apparaten.”
Digitale bereikbaarheid in de regio’s al jaren een speerpunt van het CDA
Provincies en gemeenten zijn door middel van samenwerkingsverbanden hard aan de slag met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden. CDA zet zich hier al jaren hard voor in, zoals in Overijssel, Zeeland en Gelderland. Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland, die ook aanwezig is bij de aansluiting in Aalten: ‘Voor het CDA was dit een heel belangrijk verkiezingsitem. Met deze drie miljoenste aansluiting in het buitengebied is nu een groot deel van het buitengebied in Gelderland aangesloten en we streven ernaar dat begin 2020 het hele buitengebied in Gelderland van breedband is voorzien.’
97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie. Daarom haalt het kabinet het 100%-doel twee jaar naar voren, maar is het streven om in dat jaar (2023) al verder versneld (1 Gigabit per seconde) te hebben.
Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat Mona Keijzer namens het kabinet afgelopen zomer heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland de digitale koploper te maken.
Kamerlid Joba van den Berg:
‘Het CDA zet zich in de Tweede Kamer al jarenlang in voor snel internet. Ik ben zeer blij dat het kabinet het CDA voorstel heeft overgenomen om als doel te stellen dat álle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) kunnen beschikken in plaats van in 2025. Snel internet is namelijk een basisvoorziening geworden voor alle Nederlanders dat van groot belang is voor onder andere de lokale economie, de leefbaarheid, het onderwijs en de zorg. Doordat een grote meerderheid in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) moet hebben heeft Nederland goede papieren om tot de kop van Europa te blijven behoren op het gebied van super snel internet
5-02-2019 | 20:08
CDA leider Sybrand Buma roept ‘klimaatgelovers’ op links en de sceptici op rechts op om niet alleen ‘nee’ te roepen of voorwaarden te stellen, maar om samen te komen tot een klimaatakkoord dat haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is voor iedereen. Alleen zo kunnen we de klimaatverandering bestrijden en de doelen van Parijs halen.
Deze oproep deed Buma tijdens het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Het debat over klimaat is gepolariseerd waardoor we tot stilstand komen, stelde Buma. Terwijl mensen snakken naar duidelijkheid over wat de veranderingen voor hun portemonnee zullen betekenen.
“Veel mensen voelen zich moreel verantwoordelijk en willen de wereld op een nette manier doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Maar tegelijk hebben ze veel andere dagelijkse zorgen,” aldus Buma.
Veel mensen zijn ongerust door de geluiden die ze horen vanuit de klimaattafels. In plaats van te kijken wat in de praktijk haalbaar en betaalbaar is, is te veel gestuurd op modellen, cijfers en papieren doelen.
In het regeerakkoord is afgesproken om Europees samen te werken en op te trekken met een kopgroep van buurlanden. Ons uitgangspunt is 49 % CO2 reductie, de wens is 55 % – het hoogste doel in Europa -, maar als we alleen komen te staan kan de realiteit daarvan afwijken. 
Buma: “Nu rekenen de planbureaus de plannen van de klimaattafels door. Als die doorrekening klaar is gaan we goed kijken welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Dan sluiten we een akkoord dat draagvlak heeft, uitvoerbaar is en ambitieus de klimaatverandering tegen gaat.”
5-02-2019 | 06:25
In de Telegraaf komen de 12 lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen vandaag met een gezamenlijke boodschap.
Klimaat is een belangrijk thema in de campagne voor de provinciale verkiezingen. Dat is terecht. Om de doelen van Parijs te halen, zijn de provincies van cruciaal belang. Als CDA lijsttrekkers van de twaalf provincies onderschrijven wij de doelen en zien wij veel kansen voor onze provincies. Maar om Parijs te halen is meer realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering. Daarin schieten de plannen van de klimaattafels tekort. Daarom stellen wij vier voorwaarden aan het definitieve akkoord. 
Een succesvolle klimaataanpak vraagt allereerst om draagvlak in plaats van doordrukken. Bij de presentatie van het concept-klimaatakkoord is te veel mist ontstaan over de werkelijke klimaatopgave. Het debat is gekaapt door felle voorstanders en tegenstanders, door drammers en sceptici. Maar door mensen alleen bezorgd of boos te maken komt een oplossing niet dichterbij. De keuzes zijn lastig, zoals we zien in discussies over windmolens. Iedereen weet dat ze nodig zijn, maar niemand wil ze in de achtertuin. 
Veel van de zorgen gaan over de rekening van de klimaataanpak. Die zorgen zijn terecht. Voor veel mensen is een nieuwe elektrische auto nog lang geen haalbaar alternatief. Zij zijn al blij met een degelijke tweedehands, die ook de komende jaren nog vaak op benzine rijdt. Ook de plannen om huizen te isoleren en van het gas af te halen vragen om grote investeringen, bovenop de hogere energierekening die mensen dit jaar al betalen. Daarom moeten we zorgen dat de veranderingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
In de derde plaats pleiten wij voor een realistischer tempo in de uitvoering. De klimaatplannen zijn geformuleerd voor 2030 en 2050.  We hebben dus een generatie de tijd om alle doelen te realiseren. Die tijd moeten we nuttig gebruiken, door nu te doen wat kan en nodig is en andere maatregelen uit te smeren over de komende decennia. Dat geeft een realistisch perspectief, maar schept ook ruimte om maximaal te profiteren van de innovatie en de technologische vooruitgang. Ook de markt levert hier een bijdrage. Zo heeft Volkswagen al aangekondigd vanaf 2026 uitsluitend nog elektrische auto’s te produceren. Daar is dus geen peperdure subsidie voor nodig.  
De vierde voorwaarde is een eerlijk Europees speelveld. Het Nederlandse klimaatbeleid is gericht op een CO2 reductie van 49%. In Europa zoekt het kabinet steun voor een verdere reductie tot 55%. De realiteit is dat veel van de ons omringende landen niet verder komen dan 40 tot 45%. Dat maakt de Nederlandse ambitie riskant. Een Nederlandse ‘kop’ op de Europese doelen betekent dat wij voor veel geld de problemen van andere landen oplossen en de concurrentiepositie voor MKB’ers en grote bedrijven verslechtert. Daarom moet Nederland aansluiten bij de Europese doelen, ook als dit lager is dan de ambities waar het kabinet nu vanuit gaat.
Wij kunnen de klimaatopgave tot een succes maken en onze provincies schoner doorgeven aan de volgende generaties. Dat kan als we stoppen met dromen en drammen en kiezen voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Daarover kan de kiezer zich op 20 maart uitspreken. 

Jan Nico Appelman – CDA lijsttrekker Flevoland
Jo Annes de Bat – CDA lijsttrekker Zeeland
Adri Bom-Lemstra – CDA lijsttrekker Zuid-Holland
Gerhard Bos – CDA lijsttrekker Gelderland
Derk Boswijk – CDA lijsttrekker Utrecht
Patrick Brouns – CDA lijsttrekker Groningen
Dennis Heijnen – CDA lijsttrekker Noord-Holland
Eddy van Hijum – CDA lijsttrekker Overijssel
Henk Jumelet – CDA lijsttrekker Drenthe
Ger Koopmans – CDA lijssttrekker Limburg
Sander de Rouwe – CDA lijsttrekker Friesland
Marianne van der Sloot – CDA lijsttrekker Noord-Brabant

Lees ook: Buma tijdens klimaatdebat: klimaatakkoord moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn

1-02-2019 | 15:37
Voor sectoren met seizoensarbeid (landbouw, horeca en recreatie) komt er geld om personeel goed te scholen. De regeringspartijen willen er de komende vijf jaar 12 miljoen euro per jaar voor uittrekken. Dit voorstel werd ingediend door CDA-woordvoerder Pieter Heerma in de vorm van een motie, tijdens een debat over de wet Arbeidsmarkt in Balans. De motie werd mede ondertekend door VVD, D66 en CU en kan dus rekenen op een meerderheid.Met het geld reageren de coalitiepartijen op de geplande wet die de arbeidsmarkt moet verbeteren, en die waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In sectoren waarin door seizoenen en weersomstandigheden de vraag naar werk onregelmatig over het jaar verdeeld is, wordt vaker met tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt gewerkt. De nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans zal in die sectoren waarschijnlijk gevolgen hebben voor de inzet van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. ‘Als we geld vrijmaken voor extra mogelijkheden om personeel goed te scholen, kan dit leiden tot meer duurzame arbeidsovereenkomsten’, aldus Heerma.Eerder was al bekend geworden dat de vier regeringspartijen ook 48 miljoen euro jaarlijks willen voor het midden- en kleinbedrijf voor het opleiden van werknemers. Die kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten van bedrijfsscholen.
29-01-2019 | 22:27
De coalitie heeft een akkoord bereikt over een breed pakket voor de aanpassing van de asielprocedures voor kinderen en gezinnen. Fractieleider Sybrand Buma: ‘We hebben een evenwichtig akkoord bereikt, dat zowel perspectief biedt voor gezinnen en kinderen die lang in een uitzichtloze positie hebben verkeerd, maar dat tegelijkertijd het beleid aanscherpt om nieuwe schrijnende gevallen te voorkomen’.  Het pakket omvat een herbeoordeling van de ruim 700 gezinnen, die op dit moment niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Deze aanvragen worden opnieuw beoordeeld op basis van het criterium of zij gedurende aanvraag steeds beschikbaar zijn geweest voor de vreemdelingendiensten. Dit betreft het overgrote deel van deze groep.
Het overleg in de coalitie volgde op het voorstel dat onze woordvoerder Madeleine van Toorenburg samen met coalitiepartner D66 heeft gedaan voor een versoepeling van het kinderpardon. Van Toorenburg: ‘Het huidige stelsel functioneert niet meer zoals het bedoeld is. Aan de ene kant zien we dat gezinnen met kinderen die hier geworteld zijn worden vastgezet en uitgezet, terwijl aan de andere kant uitgeprocedeerde asielzoekers niet worden aangepakt en uitgezet maar wel zorgen voor veel overlast en onrust. Dit kan ik niet meer uitleggen.’
De voorstellen die vandaag zijn gepresenteerd komen tegemoet aan de zorgen van het CDA en D66. Afgesproken is dat de aanvraag van de hele groep van 700 gezinnen opnieuw wordt beoordeeld op basis van wat aangeduid kan worden als een beschikbaarheidscriterium. Tot die herbeoordeling worden de uitzettingen gestaakt. Dit betekent dat de zo lang slepende zaken opnieuw worden bekeken met een versoepeling van de eisen. Ook is overeengekomen dat na de herbeoordeling van deze groep de pardonregeling wordt beëindigd. Die leverde inmiddels toch al nauwelijks iets op. Bovendien komt de commissie-Van Zwol nog voor de zomer met voorstellen om de procedures te verkorten. Ook wordt geïnvesteerd in extra capaciteit voor de IND. Op die manier worden nieuwe schrijnende gevallen voorkomen, want gezinnen wachten nu veel te lang op een beslissing.
De coalitie heeft ook overeenstemming bereikt over een wijziging van de discretionaire bevoegdheid. Deze bevoegdheid van de staatssecretaris wordt vervangen door een schrijnendheidstoets door het hoofd van de IND. Voor de toepassing van deze toets kan onafhankelijk advies worden gevraagd. Dit voorstel is in lijn met een CDA motie van vorig jaar, waarin ook werd gevraagd om de toets te verplaatsen van het eind van de procedure naar de eerste fase waarin een asielverzoek is aangevraagd. Op die manier blijft de mogelijkheid bestaan om schrijnende situaties, die buiten de regels vallen, toch mee te wegen.
Daarnaast zal worden geïnvesteerd in de capaciteit van de Immigratiedienst IND. ‘We zien nu procedures vastlopen dat leidt tot lange wachttijden met als gevolg schrijnende gevallen die we zouden kunnen voorkomen. Gezinnen met kinderen moeten daarbij voorrang krijgen’, aldus van Toorenburg.
Door dit nieuwe akkoord mogen er meer mensen in Nederland blijven. Daar tegenover staat dat de vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden zal worden verminderd van 750 naar 500. Dit zorgt voor een nieuwe balans en een evenwichtiger asielbeleid waar wij als CDA voor staan.
Het akkoord binnen de coalitie betekent goed nieuws voor een groot deel van de gezinnen, die al lange tijd in onzekerheid verkeren. Zij krijgen een nieuw perspectief om zich in Nederland te vestigen. Maar het akkoord betekent ook dat het stelsel op een aantal punten wordt aangescherpt, waardoor we in de toekomst nieuwe schrijnende gevallen trachten te voorkomen. Dankzij de vele gesprekken, vanuit onze eigen partij, advocaten, rechters en belangenorganisaties zijn wij uiteindelijk gekomen tot dit resultaat.
25-01-2019 | 15:31
Het bedreigen van boeren en hun families en het illegaal betreden van hun erf door dierenactivisten mag nooit, en als dat wel gebeurt, moet er keihard tegen worden opgetreden. Dat is de kern van de motie die CDA landbouwwoordvoerder Jaco Geurts indiende bij het debat over dieren in de veehouderij. Hij wil dat de Kamer zich hierover duidelijk uitspreekt.
Het komt regelmatig voor dat dierenactivisten boeren bedreigen of hun erf illegaal betreden. Die activisten voelen zich daarin gesteund, doordat sommige organisaties onjuiste beelden blijven neerzetten van legaal gehouden Nederlandse dieren. Geurts: “Terwijl boeren gewoon hun boterham op een legale manier en met goede zorg voor hun dieren proberen te verdienen. Vlees en producten van zuivel en ei liggen ook gewoon in alle supermarkten en worden door het overgrote deel van onze samenleving gekocht. Dan moeten dus ook onze boeren deze producten kunnen maken, zonder te worden neergezet als dierenbeulen.”
Ondersteun boeren bij aanpak stalbrandenTijdens het debat kwam ook de aanpak van stalbranden aan de orde. Stalbranden zijn niet alleen een drama voor de dieren, maar zorgen ook voor veel leed bij de boer en zijn familie. Het CDA is blij met het plan van aanpak dat de minister aan de Kamer heeft gestuurd. Daarin is afgesproken dat de meest voorkomende oorzaak, disfunctionerende elektra in bestaande stallen, wordt aangepakt met periodieke keuringen.
Als aanvulling op dit plan van aanpak diende Geurts een motie in, waarin hij de regering verzoekt om samen met sectorpartijen in kaart te brengen welke snelle detectiesystemen rondom brand er mogelijk zijn in technische ruimten van veehouderijbedrijven en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Ook vraagt hij de regering om in de begroting voor 2020 met voorstellen te komen hoe we boeren hierbij gaan ondersteunen. Minister Schouten gaf aan dat het punt van de detectiesystemen al door de sectoren pluimvee en varkens is opgepakt, om dat op te nemen in de kwaliteitssystemen. Verder staat zij open voor het verzoek tot ondersteuning, maar kon ze nog geen garanties geven hoe dit eruit komt te zien.
CDA

@reijn_j Ha Reijn, gelukkig mag je iemand zowel een hele als een heel goede morgen wensen. Wij gaan voor… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@timvanlieshout Ha Tim, die was ons nog onbekend. Maar we wensen je hoe dan ook #EenHeleGoedeMorgen! ;) Groet, #teamCDA

CDA

@tjan @sybrandbuma Ha Tjan, gelukkig mag je iemand zowel een hele als een heel goede morgen wensen. Wij gaan voor… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@Ysebrand @Bussumer86 @sybrandbuma Bedankt voor je reactie, dat zullen we zeker doen. #EenHeleGoedeMorgen gewenst :) Groet, #teamCDA

CDA

@thomaskorver @bnrpolitiek Ha Thomas! Daar kan aan gewerkt worden.. Kamerlid @Martijncda helpt je graag verder :)… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@CDAWesterveld Op deze mooie maandag wensen we jullie ook een hele goede week toe! #EenHeleGoedeMorgen

CDA

@DirkBruins Wat een prachtige foto's. Vanuit Den Haag wensen we jou ook #EenHeleGoedeMorgen! Groet, #TeamCDA

CDA

@annevdswaluw @RWesteinde Ziet er goed uit! Jullie ook #EenHeleGoedeMorgen vanuit Den Haag! Groet, #TeamCDA

CDA

Mensen die hulpverleners mishandelen moeten altijd een gevangenisstraf krijgen. Daarnaast pleit Ben Knapen, lijsttr… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@etjanssens @NS_online Dag Emiel, met zo’n mooie start van de dag moet het vast een heel mooi #GroenLinksCongres zi… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@Dwitteraar Dag Dwitteraar, het wordt vandaag een mooie voorjaarsdag. Wij wensen je #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@PietaSpoelstra Dag Pieta, wij wensen je alvast #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@missdolcevitanl Dag Wilma, veel succes op werk. Wij wensen je alvast #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@jhlahuis Dag Jan, we wensen je ook #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@MoBoBos Dag Monique, we wensen je #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@gerbenhorst Dag Gerben, wat een lekker ontbijtje. We wensen je #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@Ladyruntweety Dag Ladyrun, wat een mooi uitzicht. We willen je #EenHeleGoedeMorgen wensen. Groet, #team CDA

CDA

@wimensing Dag Wimensing, wat een mooi uitzicht! We wensen je #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@HBlumink Dag Henny, wat een mooi uitzicht! We wensen je #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #CDA

CDA

@slaghoedje Dag slaghoedje, we willen je #EenHeleGoedeMorgen wensen. Groet, #team CDA

CDA

@Malle_Kevin Dag Kevin, wij wensen je alvast #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA

CDA

@BerendMe Dag Berend, we wensen je alvast #EenHeleGoedeMorgen. Groet, #team CDA