Skip to content

CDA14-06-2019 | 09:23
Deze week heeft het kabinet bekend gemaakt dat er geld beschikbaar is gekomen om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand mogelijk te maken. Het CDA is blij dat de financiering nu rond is, aangezien de partij zich er in de Tweede Kamer lange tijd sterk voor heeft gemaakt.
Woordvoerder infrastructuur Maurits von Martels: “Geweldig nieuws en loon naar werken! Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de economie en de werkgelegenheid, waar we als CDA telkens weer aandacht voor hebben gevraagd. Immers, betere verbindingen zijn belangrijk voor stad én regio. Eindelijk is het nu gelukt. Complimenten aan de minister dat ze hier samen met de regio is uitgekomen.”
Het extra geld is beschikbaar gekomen in het kader van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, voor de financiering van een nieuwe sluis met bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De doorgang van de sluis wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Met groter scheepvaartverkeer tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien. Met het totale project is in totaal ongeveer 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed.
Woensdag vond er een debat plaats in de Kamer over het MIRT. Tijdens het debat vroeg Von Martels aandacht voor meerdere projecten in het hele land. Zo is er in Drenthe behoefte aan een snelle autoverbinding met Twente en verbreding van de N-wegen. Voor Overijssel is zonder twijfel de N35 de grootste prioriteit. De Kamer heeft de motie van Von Martels c.s. aangenomen die vroeg om samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en voor de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden gestart. “Welke concrete stappen gaat de minister zetten om hier snel prioriteit aan te geven en de motie na te komen?”
De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland, specifiek voor Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. Knooppunt Zaarderheiken (A67 naar A73) blijft een capaciteitsknelpunt, Von Martels vroeg hier ‘toekomstbestendige en robuuste oplossingen’ voor. Ook wil het CDA een structurele oplossing voor de problemen op de A50 tussen Oss en Nijmegen.
Voor Noord-Holland zou volgens Von Martels een goede verbinding tussen de A8/A9 een oplossing zijn voor al het verkeer over een provinciale N-weg die in de spits altijd vast staat. Verder pleitte hij ook voor een verbreding van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder.
14-06-2019 | 08:04
Minister Slob heeft namens het kabinet de mediabrief met toekomstplannen voor de publieke omroep naar de Tweede Kamer gestuurd. Het CDA vindt het belangrijk dat hiermee de basis is gelegd voor een sterke publieke omroep die voor iederéén is, met ruimte voor verschillende geluiden en meer aandacht voor de regio.
CDA-Kamerlid en woordvoerder media Harry van der Molen in een eerste reactie: “Het CDA hecht veel waarde aan een sterke en veelzijdige publieke omroep. Zeker nu het Nederlandse medialandschap onder druk staat. Als CDA zien we ook graag dat er meer nadruk wordt gelegd op nieuws en programma’s uit de regio. Bijvoorbeeld met NPO Regio en regionale programmering bij NPO Start. Het kabinet investeert daar terecht in. Ook steunen we de extra ruimte die ledenomroepen binnen de publieke omroep gaan krijgen. Met de eerste stap op weg naar een reclamevrije publieke omroep en scherpere beleidskeuzes wordt wat ons betreft de basis gelegd voor een publieke omroep die klaar is voor de toekomst.”
Minder reclame, verlaging ledental en veelzijdigerWat in het oog springt, zijn de beperking van reclame tot 20.00 uur en online en het verlagen van de benodigde ledenaantallen om als omroep volwaardig erkend te worden. Dat aantal gaat van 150.000 naar 50.000 leden. Van der Molen: “Daarmee wordt de kans op behoud van aspirant-omroepen vergroot, en wordt een eenzijdig geluid bij de publieke omroep voorkomen. Álle geluiden, van links tot rechts, moeten worden gehoord. Het draagt bij aan de door het CDA gewenste pluriformiteit en kan daarom op onze steun rekenen.”
Bescherming kinderenHet CDA is ook blij dat de publieke omroep weer oog heeft voor gezinnen met kinderen. Er komt een betere bescherming van kinderen tegen programma’s met schadelijke inhoud. Geen reclame meer rondom kinderprogrammering op televisie en geen reclame meer online. Het is goed dat de publieke omroep deze voorbeeldfunctie pakt, ook met het oog op online platforms als YouTube.
7-06-2019 | 08:26
Als het gaat om de aardbevingen in Groningen is er sprake van een papieren werkelijkheid en de harde realiteit voor de inwoners. Dat constateerde CDA-woordvoerder Agnes Mulder tijdens het debat over de aardbevingsschade met premier Rutte en de ministers Wiebes en Olongren. Zij wilde dan ook graag van de premier weten met welke boodschap het kabinet deze week het gesprek ingaat met de Groningers. “Gaat het kabinet onderhandelen met Groningen woensdag of gaan jullie samen met Groningen de problemen  oplossen?”  Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf het advies om de gaswinning sneller af te bouwen, sneller te versterken, en te komen met een crisisaanpak om versterking en schadeafhandeling onafhankelijk en door één organisatie te laten uitvoeren. Via een motie riep Mulder het kabinet op om dit advies op te volgen. Ook riep ze het kabinet op de Kamer over de voortgang van ieder onderdeel van het advies te informeren voor het komend overleg over Groningen en vervolgens ieder kwartaal. Minister Wiebes heeft aangegeven dat het kabinet gaat onderzoeken wat nodig is om de gaswinning in Groningen al komend jaar te verlagen tot maximaal 12 miljard kubieke meter, zoals het SodM adviseert. Hij gaat ‘in kaart brengen hoe een wereld met minder dan 12 miljard kuub eruit ziet, wat dat betekent en welke offers je daarvoor moet brengen’. Hij hoopt nog deze maand met voorstellen te kunnen komen, die dan eind juli nader moeten zijn uitgewerkt.  Eén loket voor agrariërsOok veel agrariërs hebben het moeilijk door de aardbevingen, hun problemen zijn specifiek en complex. De agrarische tafel adviseert daarom een eigen aanpak met één loket, waarbij specifieke agrarische expertise ingezet wordt. In een tweede motie riep Mulder daarom de regering op ervoor te zorgen dat de agrarische tafel en het agroteam van experts een adviserende rol krijgen, ook bij de behandeling van individuele complexe zaken.
7-06-2019 | 07:50
De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni 2019 afscheid genomen van 44 senatoren. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, die zelf ook afscheid nam, sprak alle vertrekkende leden persoonlijk toe in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer.
Zeven senatoren van de CDA-fractie namen afscheid. Twee CDA-senatoren ontvingen bij hun afscheid uit handen van de Eerste Kamervoorzitter een Koninklijke onderscheiding: Sophie van Bijsterveld en Greetje de Vries-Leggedoor. Zij zijn meer dan tien jaar lid geweest van de Staten-Generaal.
De overige vertrekkende leden:Elco BrinkmanPia Lokin-SassenAnne FliermanMaria MartensMarnix van Rij
Wij bedanken ze hartelijk voor hun werk en inzet in de afgelopen jaren!
5-06-2019 | 19:49
Het CDA is blij dat er een nieuw pensioenakkoord is gesloten. Na jaren van onderhandelen zijn het kabinet en sociale partners gekomen tot een nieuw pensioenakkoord dat sterker, stabieler en eerlijker is voor jong en oud. CDA fractievoorzitter Pieter Heerma: “Ik vind dat de kracht van ons poldermodel hiermee opnieuw aangetoond is. In een versnipperd landschap en polariserende politiek hebben werkgevers, werknemers en de politiek laten zien dat onderlinge verschillen overbrugd kunnen worden.”Niet alleen het pensioenstelsel wordt met dit akkoord eerlijker maar ook de arbeidsmarkt. Er komt namelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Want juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben we gezien dat zzp’ers onverzekerd rondlopen en daarmee onverantwoord grote risico’s nemen. Met het nieuwe akkoord wordt er ook rekening gehouden met mensen met zware beroepen. Zij kunnen eerder stoppen met werken, waardoor meer mensen gezond van hun pensioen kunnen gaan genieten.Heerma: “Ons pensioenstelsel is de beste in de wereld en dat moeten we koesteren. Het is van groot belang dat het stelsel wordt gemoderniseerd, zodat het voor iedereen toekomstbestendig is. Dit is een mooie stap in de goede richting.”
5-06-2019 | 18:38
Het CDA heeft een steekproef gehouden bij 70 lokale CDA-fracties om te checken hoe de dienstverlening van de politie er uit ziet: openingstijden, mogelijkheden om aangifte te doen, het wel of niet op afspraak binnen kunnen lopen. En dat leidt tot een zeer divers beeld.
Het CDA vindt het van groot belang dat de politie dichtbij de burgers is. Om de veiligheid te waarborgen moet de dienstverlening  van de politie dichtbij, dienstbaar en direct zijn. De afgelopen jaren zijn veel politiebureaus gesloten, maar er is ook een aantal nieuwe politieposten – bijvoorbeeld in gemeentehuizen – geopend. CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam: “we zien dat veel dorpen niet meer beschikken over een eigen politiebureau. Deze zijn aangewezen op politielocaties in naburige steden of dorpen. Het CDA vindt het belangrijk dat burgers een plek hebben waar ze naartoe kunnen als zij hulp nodig hebben. Om aangifte te doen, om advies te vragen, om een misstand te melden. Een ankerpunt: het politiebureau.  Dat is nu niet overal het geval.”
Het CDA vindt dat de politie duidelijker moet zijn over de mogelijkheden om aangifte te doen. Nu zijn de mogelijkheden om aangifte te doen vaak pér bureau anders geregeld en dat is onduidelijk voor burgers. CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam roept minister Grapperhaus op hierin meer eenduidigheid te brengen. Het CDA wil dat de politie ook in de kleinere gemeentes aanwezig is, met wekelijkse spreekuren, bijvoorbeeld door wekelijks met een mobiel politiebureau in het dorp aanwezig te zijn. Verder moet duidelijker worden hoe je buiten de grotere steden aangifte kunt doen en mag juist daar eerder verwacht worden dat de politie bij de mensen thuis aangifte komt opnemen.
Tot slot doet het CDA het voorstel om van alle wijkagenten in Nederland op de website van de politie een foto en contactgegevens te plaatsen, maar ook om alle wijkagenten een eigen email-adres te geven. Dit voorstel wordt al vorm gegeven in Rotterdam en lijkt voor het hele land een goed plan om de politie weer dichter bij de burger te krijgen.
Lees de steekproef en voorstellen hier terug. 
30-05-2019 | 09:27
Tijdens een algemeen overleg handelsbevordering heeft CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch gepleit voor de oprichting van een Taskforce Handelsbevordering Nederland Afrika. Daarin moeten het bedrijfsleven, middenveld, wetenschap en overheid vertegenwoordigd zijn. De Taskforce moet de kansen voor Nederland in Afrika in kaart brengen en barrières wegnemen.  Volgens Amhaouch wordt het economisch potentieel tussen Afrika en Europa nog niet volledig benut. Daarnaast is Afrika in haar ontwikkeling gebaat bij mondiale markttoegang op basis van gelijkwaardigheid. “De EU is al een economische strategie gericht op het Afrikaanse continent aan het ontwikkelen. Ook in Nederland wordt er door het bedrijfsleven en middenveld nagedacht over kansen en mogelijkheden in Afrika, maar daartussen is nog weinig samenhang. Verder speelt mee dat een hechtere samenwerking tussen Europese en Afrikaanse landen van geopolitiek belang is en een economisch perspectief biedt voor meer dan een miljard mensen.” De potentie van de Afrikaanse markt voor Nederland is dus enorm. “Er liggen heel veel kansen als het gaat om Nederland en de opkomende Afrikaanse markt. Maar die worden nu nog niet gepakt. Uit de taskforce moet een strategische agenda rollen met betrekking tot handelsbevordering waar zowel Nederland als Afrikaanse landen van profiteren. Afrikaanse landen ontwikkelen zich en de vraag naar handel en bedrijvigheid wordt steeds groter. De Europese Commissie heeft van Afrika topprioriteit gemaakt. Laten wij dit voorbeeld volgen. China bouwt infrastructuur van Beijing tot Rotterdam, wij willen infrastructuur van Amsterdam tot Kaapstad."
29-05-2019 | 16:15
CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot vertrekt na 9 jaar uit de Tweede Kamer. Namens het CDA wordt Bruins Slot gedeputeerde van de provincie Utrecht. Zij gaat zich bezighouden met de portefeuilles Bestuur, Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Toerisme, Recreatie en Sport voor de provincie Utrecht.
Bruins Slot heeft zich de afgelopen jaren met veel toewijding mogen inzetten voor Defensie, Zorg en Sport. Mooie en belangrijke onderwerpen waar de mensen in de zorg, de militairen en de vrijwilligers zelf het verschil maken. “Daar heb ik een bijdrage aan willen leveren. Dat heeft geresulteerd in meer geld voor Defensie, de totstandkoming van de Veteranenwet, meer preventie in de zorg en het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers”, aldus Bruins Slot.   
Bruins Slot: “afgelopen negen jaar heb ik het een voorrecht gevonden om Tweede Kamerlid te mogen zijn. Maar het lijkt mij geweldig om nu namens het CDA voor de inwoners van de provincie Utrecht aan de slag te gaan. De provincie waar ik al meer dan de helft van mijn leven woon. Van groot belang is dat Utrecht een provincie blijft waar het goed wonen, werken en leven is. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”
Pieter Heerma: “Hanke is altijd zeer bekwaam, collegiaal en een toegewijde collega geweest. De fractie gaat haar zeer missen. Tegelijkertijd is dit voor haar een mooie nieuwe uitdaging en krijgt Utrecht met haar een uitstekende gedeputeerde.”
29-05-2019 | 09:13
Het CDA wil dat de realisatie van voldoende woningbouw, met de daarbij behorende infrastructuur, wordt aangemerkt als absolute topprioriteit in de Nationale Omgevingsvisie van het Rijk. Het voorstel van CDA-Kamerlid Erik Ronnes, dat hij vorige week deed in debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, is dinsdag tijdens de stemmingen aangenomen. In de Nationale Omgevingsvisie, ook wel de NOVI genoemd, geeft het kabinet aan hoe de ruimtelijke inrichting van ons land er de komende jaren uit moet gaan zien.
Ronnes: “De cijfers bewijzen het telkens weer: er wordt te weinig gebouwd en het gaat niet snel genoeg. Voor heel veel mensen is het enorm lastig om een betaalbare woning te vinden. Van starters, tot ouderen, tot gezinnen. De minister moet meer daadkracht tonen, ook naar de toekomst toe. Daarom moet wonen een topprioriteit worden in de nieuwe omgevingsvisie.”
Voor een deel bepalen gemeenten over de ruimtelijke inrichting in lokale omgevingsvisies, maar ook landelijk moeten prioriteiten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld om urgente opgaven als klimaatverandering en de energietransitie aan te pakken. De nieuwe wet moet onder meer zorgen voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming.
Volgens het CDA moet het kabinet echter niet voorbij gaan aan de plicht die zij heeft, namelijk het grote tekort aan beschikbare woningen oplossen. De Grondwet schrijft voor dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen, terwijl de wachttijden voor sociale woningen steeds verder oplopen en de prijzen van koopwoningen veel te hoog zijn.
Ronnes: “Wonen is een grondrecht. Het wordt tijd dat het kabinet aan haar zorgplicht gaat voldoen. Mensen willen nú een betaalbare woning. Daar moet vaart mee gemaakt worden. Tegelijkertijd moeten nu al plannen worden gemaakt voor de lange termijn: regeren is vooruitzien. Demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de woningvraag van de toekomst.”
Snel meer woningen voor spoedzoekersOok heeft het kabinet deze week bekend gemaakt dat het aan de slag gaat met het CDA-voorstel van Erik Ronnes om zo snel mogelijk meer (tijdelijke) noodwoningen te bouwen voor ‘spoedzoekers’. Er komt onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing en gemeenten kunnen voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. Met het plan van aanpak geeft Ollongren gehoor aan de aangenomen motie van Erik Ronnes om 15.000 tijdelijke en flexibele woningen te bouwen, om de druk op de woningmarkt verder te verlichten.
Erik Ronnes: ‘Mensen hebben nú een betaalbare huur- of koopwoning nodig. Het kabinet pakt mijn plan om spoedzoekers te helpen nu met beide handen aan. Minder regels, meer geld en heel snel meer broodnodige huurwoningen. Belangrijke stap in de goede richting! Op naar een eerlijke woningmarkt.’

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat wonen een grondrecht is terwijl er een groot tekort aan beschikbare woningen is;
overwegende dat goede infrastructuur tussen de Randstad en gebieden daarbuiten waar men te maken heeft met krimp, leegstand, teruglopend voorzieningenniveau en leefbaarheid essentieel is;
verzoekt de regering in de Nationale Omgevingsvisie vast te leggen dat de realisatie van voldoende woningbouw, met de daarbij behorende infrastructuur, als topprioriteit wordt aangemerkt;
en gaat over tot de orde van de dag,
Ronnes
23-05-2019 | 13:05
Naast verkrachting en aanranding worden straks ook seks tegen de wil en seksuele intimidatie strafbaar. Dat staat in een brief die ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Seksueel overschrijdend gedrag is niet te tolereren. Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, wil minister Grapperhaus de wet daarom uitbreiden. Seks is vrijwillig, dat is de norm. Straks ben je strafbaar als je weet of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn. Door seksuele intimidatie ook strafbaar te maken, wil de minister een duidelijk signaal afgeven dat seksuele intimidatie van anderen in het openbaar niet acceptabel is.
Zowel vrouwen als mannen hebben nog dagelijks te maken met seksueel overschrijdend gedrag, waarvan de gevolgen vaak indringend zijn. Door de nieuwe strafbaarstellingen kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen dan nu. Ook wordt hun veiligheid vergroot.
CDA Tweede Kamerlid en justitiewoordvoerder Madeleine van Toorenburg is blij met de aangekondigde uitbreiding van de wet.  “Het komt nog te vaak voor dat kwetsbare slachtoffers onrecht wordt aangedaan omdat ze niet helder genoeg hebben kunnen aangeven dat ze de intimiteit helemaal niet wilden. Juist hen moeten we beter beschermen tegen mensen die misbruik maken van hun kwetsbaarheid.”
CDA

Minister @MinBijleveld van Defensie legde vandaag namens Nederland een krans in het Franse Arromanche, waar 75 jaar… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vanaf nu officieel Kamerlid. Heel veel succes @WytskedePater! 💪 #teamCDA pic.twitter.com/nqHRFZeuLI

CDA

Vandaag nam Elco Brinkman afscheid na zich decennialang te hebben ingezet voor Nederland en het CDA als kamerlid, f… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gefeliciteerd Esther, Jeroen, Tom en Annie! 🏅 Vandaag zijn de verkiezingsuitslagen van de Europese verkiezingen off… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag was de laatste werkdag van onze Eerste Kamerfractie. We bedanken alle Eerste Kamerleden voor hun werk en in… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Hanke Bruins Slot neemt afscheid van de Tweede Kamer en gaat aan de slag als gedeputeerde van Utrecht. ''Het is bel… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag ontvangen @RutgerPloum en @PieterHeerma de ambassadeurs van alle EU landen om terug te blikken op de Europe… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#kijktip: vanavond is @sybrandbuma te gast in de nieuwe talkshow #CafeHendriksEnGenee! 🕰 22:00 📺 Veronica pic.twitter.com/TpUo6wVjbS

CDA

Nu op 📻 NPO radio 4: Een (hele) goede morgen met Ferdinand Grapperhaus: nporadio4.nl/eengoedemorgen…

CDA

.@HankeBruinsSlot neemt na 9 jaar afscheid van de Tweede Kamer. 1 moment zullen we in ieder geval niet snel verget… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

✅ Goed nieuws! De minister is aan de slag gegaan met het plan van Kamerlid @ErikRonnes om noodwoningen te bouwen.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Na 9 jaar verlaat kamerlid @HankeBruinsSlot de Tweede Kamer om gedeputeerde te worden van de provincie Utrecht. Gef… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Hilde Palland is zojuist beëdigd als Kamerlid. Gefeliciteerd @Hilde_PM! #TeamCDA pic.twitter.com/Vm6P4eHSMo

CDA

Sybrand Buma nam zojuist afscheid van de Tweede Kamer met een belangrijke boodschap: “Men zegt wel dat het parlem… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Sybrand Buma is bij zijn afscheid van de Tweede Kamer geridderd in de orde van Oranje Nassau. @sybrandbuma, gefelic… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Om 15:00 uur neemt Sybrand Buma afscheid van de Tweede Kamer. Kijk live mee via npostart.nl/live/npo-polit…twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Vandaag neemt @sybrandbuma na 6.214 dagen afscheid van de Tweede Kamer. #BumaBedankt pic.twitter.com/G3qHF8QF6q

CDA

Morgen neemt @sybrandbuma na 17 jaar afscheid van de Tweede Kamer. Bedankt voor al jullie persoonlijke foto’s met… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Even voorstellen: onze nieuwe fractievoorzitter @PieterHeerma! Ook onderdeel worden van #teamCDA? 🖥… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Word nu lid van #teamCDA en beslis mee over de koers van het CDA en Nederland: cda.nl/partij/doe-mee… 👍 Als je nu… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

De stembussen zijn gesloten. Bedankt kiezers! #ikstemCDA pic.twitter.com/kIxEomVotj

CDA

Laat je stem niet verloren gaan en ga naar de stembus. Lees hier waarom: cda.nl #ikstemCDA pic.twitter.com/itqLeWGcId

CDA

📺 Vanmorgen was onze fractievoorzitter te gast bij #GoedemorgenNederland. ➡ @PieterHeerma : “We hebben als Kamerl… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🗳 Fractievoorzitter @PieterHeerma heeft zojuist zijn stem uitgebracht. Heb jij al gestemd? #IkstemCDA #EP2019 pic.twitter.com/PY1jO1ZbnI